USŁUGI

Dysponując wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, bogatym parkiem maszynowym oraz zapleczem warsztatowym jesteśmy w stanie wykonać większość prac budowlanych, instalacyjnych, remontowych i ślusarsko-mechanicznych. W ramach Grupy Kapitałowej, dzięki ścisłej współpracy z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o. możemy również wykonywać roboty drogowe i budowlane, a także budować elektryczne sieci przesyłowe w pełnym zakresie napięć.

Poniżej znajdą Państwo zakres usług obecnie świadczonych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 

Usługi elektroenergetyczne (kontakt: Jerzy Świeca tel. 697 092 100 – Elektrownia Chorzów S.A.)

 • Nadzór prawidłowej pracy i obsługa systemów elektroenergetycznych SN/nN,
 • Czyszczenia, konserwacje, modernizacje i przebudowy rozdzielni SN i nN,
 • Rewizje wewnętrzne i naprawy wyłączników mocy SN,
 • Rewizje zewnętrzne i pomiary diagnostyczne transformatorów stacyjnych SN/nN,
 • Pomiary diagnostyczne i naprawy kabli elektroenergetycznych SN i nN,
 • Badania prawidłowości działania i modyfikacje zabezpieczeń przekaźnikowych,
 • Pomiary i naprawy napędów i sterowania cięgników i elektronarzędzi ,
 • Filtrowanie oleju transformatorowego i jego uzupełnianie w armaturze SN,
 • Konserwacje i naprawy baterii akumulatorów stacyjnych i trakcyjnych,
 • Diagnostyka i naprawy układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej nN,
 • Konserwacje i naprawy układów sprężarkowych i prostowników stacyjnych,
 • Naprawy armatury łącznikowej i układów sterowniczych nN,
 • Montaże terenowych złączy kablowych i przyłączy odbiorczo-rozliczeniowych,
 • Pomiary i naprawy instalacji przeciwporażeniowych i odgromowych,

Instalacje wodno-kanalizacyjne (kontakt: Jerzy Świeca tel. 697 092 100 – Elektrownia Chorzów S.A.)

a) Instalacje zewnętrzne

 • zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe rurociągów PE ,
 • montaż rurociągów stalowych,
 • usuwanie nieszczelności na rurociągach,
 • budowa sieci kanalizacyjnych
 • udrażnianie oraz czyszczenie starych rurociągów kanalizacyjnych,
 • montaż szamb oraz przydomowych oczyszczalni,

b) Instalacje wewnętrzne

 • montaż lub wymiana pionów wodnych,
 • montaż lub wymiana pionów kanalizacyjnych,
 • montaż stacji uzdatniania wody,
 • podłączanie do układów pomp, hydroforów itp.,

Usługi koparko-ładowarką: (kontakt: Jerzy Świeca tel. 697 092 100 – Elektrownia Chorzów S.A.)

Posiadamy koparko-ładowarkę z młotem wyburzeniowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać wszelakiego rodzaju prace ziemne typu:

 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod instalacje,
 • prace niwelacyjne,
 • równanie terenu,
 • skuwanie fundamentów betonowych
 • prace załadunkowe.

Drogownictwo (WPRD Katowice): 

 • kompleksowa realizacja robót drogowych we wszystkich znanych rodzajach konstrukcji i technologii
 • frezowanie nawierzchni drogowych
 • likwidacja kolein
 • wykonanie nawierzchni z kostek brukowych
 • montaż i naprawa barier energochłonnych
 • wymiana poręczy oraz izolacji na obiektach mostowych
 • wykonanie blokad parkingowych oraz progów zwalniających
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wytwórnia Mas Bitumicznych (WPRD Katowice): 

 • masy bitumiczne na wszystkie kategorie ruchu i SMA
 • masy na zimno Matrex
 • beton asfaltowy zwykły i z dodatkami polimerów i środków adhezyjnych 
 • badania mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
 • badania materiałów kamiennych
 • projektowanie mas mineralno-bitumicznych

Usługi transportowe (WPRD Katowice): 

 • usługi transportowe
 • usługi sprzętowe
 • usługi warsztatowe

Budownictwo  elektroenergetyczne (ZWSE Białystok):  

 • linie napowietrzne WN, SN i nn
 • linie kablowe SN i nn
 • stacje transformatorowo - rozdzielcze napowietrzne i wewnętrzne
 • maszty antenowe i konstrukcje stalowe
 • instalacje elektryczne i odgromowe
 • oświetlenie uliczne
 • badania i rozruchy urządzeń elektroenergetycznych

Usługi projektowe, warsztatowe i wynajem sprzętu (ZWSE Białystok): 

 • produkcja konstrukcji energetycznych, osprzętu energetycznego, instalacji odgromowej, ślusarki budowlanej
 • usługi sprzętowe specjalistycznym osprzętem
 • wycinka drzew pod liniami energetycznymi
 • przebicia pod jezdniami, torami, rzekami, oraz innymi przeszkodami terenowymi
 • usługi w zakresie projektowania i przygotowywania dokumentacji technicznych oraz formalno-prawnych, związanych z robotami elektroenergetycznymi łącznie z prowadzeniem formalności pozyskiwania pozwoleń na budowę
 • sprzedaż stacji słupowych i konstrukcji średniego i wysokiego napięcia
 • wynajem sprzętu.

Usługi specjalistyczne (ZWSE Białystok): 

 • badania pomontażowe i poremontowe stacji oraz rozdzielni 15 i 110 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badania pomontażowe i poremontowe stacji typu MSTw, STSa, linii kablowych 30kV, 15 kV oraz 0.4 kV,
 • montaż obwodów wtórnych zabezpieczeń automatyki pomiarów  i sygnalizacji w stacjach i rozdzielniach 15 i 110 kV,
 • montaż instalacji zabezpieczających silniki 3 fazowe,
 • pomiary rezydencji izolacji,
 • pomiary rezydencji uziemień ochronnych, roboczych i odgromowych,
 • próby napięciowe kabli średniego napięcia,
 • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych.

Zapraszamy do współpracy