30. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych

Data ogłoszenia: 2013-08-08 Treść ogłoszenia 
Postępowanie zakończone.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru spółki "Audytorzy i Doradcy Spółka z o.o." w Katowicach.
 

29. przetarg ustny (w drodze publicznej licytacji) na sprzedaż następujących składników majątkowych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2013-07-30 Treść ogłoszenia 
Postępowanie zakończone.
W wyniku przeprowadzonej licytacji (aukcji) sprzedano niżej wymienione składniki majątku Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie:
 1. Poz. 20 -Dłutownica DAA za cenę 8.085,00zł
 2. Poz. 22-Szlifierka do płaszczyzn typ 3G71 za cenę 3.255,00zł
 3. Poz. 23 -Szlifierka uniwersalna narzędziowa typ. NUA-2 za cenę 6.195,00zł
 4. Poz. 34 -Krawędziarka mechaniczna za cenę 13.755,00zł
Nabywcą wyżej wymienionych składników majątkowych w wyniku licytacji została firma "MASZPOL" s.c. R. Trauth, A. Trauth, 95-015 Głowno ul. Plażowa nr 4a

 

28. przetarg ustny (w drodze publicznej licytacji) na sprzedaż następujących składników majątkowych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2013-07-30 Treść ogłoszenia 
Postępowanie zakończone -nie wpłynęła żadna oferta

 

28. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania ciepła.

Data ogłoszenia: 2013-06-20 Treść ogłoszenia 
Postępowanie zakończone - nie wpłynęła żadna oferta.
 

 

27. przetarg publiczny na zbycie udziałów w spółce "EC Budownictwo Sp. z o.o."

Data ogłoszenia: 2013-05-16 Treść ogłoszenia 
Postępowanie zakończone - nie wpłynęła żadna oferta.

 

26. przetarg ustny (w drodze publicznej licytacji)  na sprzedaż składników majątkowych

Data ogłoszenia: 2013-03-28 Treść ogłoszenia 
 

Postępowanie zakończone.

W wyniku przeprowadzonej licytacji sprzedano niżej wymienione składniki majątku Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie:

 

 1. Przesiewacz3.250,00zł
 2. Ładowarka kołowa typ Ł3423.950,00zł
 3. Węzeł mieszalniczy MWD-260.400,00zł
 4. Układ mieszania węgla II35.000,00zł
 5. Przenośnik ślimakowy (dozownik)2.090,00zł
 6. Zbiornik zasypowy 2,5t6.680,00zł

Nabywcą wyżej wymienionych składników majątkowych w wyniku licytacji został Pan Mirosław Stasiak właściciel Firmy TRANSPORT TOWAROWY Handel Opałem Mirosław Stasiak Kletnia ul. Dworcowa 2 97-545 GOMUNICE.

 

 

25. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie umożliwienia poboru wody i odprowadzania ścieków.

Data ogłoszenia: 2013-01-10 Treść ogłoszenia  

Data ogłoszenia: 2013-01-24

W związku z zamiarem zbycia sieci wod-kan na terenie byłej Huty Baildon 
w Katowicach, Elektrownia Chorzów S.A. prezentuje następujące informacje:

 1. Elektrownia Chorzów S.A. nie pobiera od 01.01.2013 opłaty z tytułu odprowadzonych ścieków od  właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie byłej Huty Baildon (z  wyłączeniem opłat należnych Katowickim Wodociągom S.A.).
 2. Elektrownia Chorzów S.A. ma zawartą umowę główną na dostawę wody 
  z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym – Dystrybucja Spółka z o.o. (dwa  punkty dostawy dla terenu byłej Huty Baildon).
 3. Sprzedaż dokonuje się poprzez sieć wewnętrzną do firm zlokalizowanych na terenie byłej Huty Baildon.
 4. Sieć wody pitnej wymieniona jest w 95% na rury PE, awaryjność jest mała –różnica w skali miesiąca pomiędzy zakupem a sprzedażą waha się w przedziale 80-120 [m3].
 5. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada służebności przesyłowej ale posiada służebności gruntowe na sieci wod-kan, ustanowione na rzecz każdoczesnego właściciel/ użytkownika wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 71698, zlokalizowanej 
  na terenie byłej Huty Baildon.
 6. Firmy znajdujące się na terenie byłej Huty Baildon biorą próbki wody do badań jakościowych i nie było uwag co do jakości wody pitnej.
 7. Jeżeli zachodzi konieczność zwracamy się do naszego dostawcy wody pitnej o przedstawienie aktualnych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pitnej.
 8. Zastosowano materiały jakościowe przy wymianie rur stalowych na PE (w większości przypadkach na ciśnienie PN16, SDR11, w ostatnich czterech latach zabudowano armaturę odcinająca – jako zasuwy z miękkim klinem z żeliwa szarego i sferoidalnego).
 9. Materiały kupowane do wymiany rur i armatury były w dużych firmach, które posiadały niezbędne atesty i świadectwa jakości.
 10. Przy wymianie rur uwzgędniono rodzaj gruntu i skażeń występujących na tym terenie.
 11. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada operatu geodezyjnego na całość sieci wod-kan, jednak większość w/w instalacji jest naniesiona na zasoby miejskie.
 12. Jeden kolektor kanalizacyjny biegnie pod budynkiem Mega-Clubu, pozostała sieć wod-kan jest umieszczona poza budynkami.
 13. Wodomierze zostały rozmieszczone w większości przypadków wewnątrz budynku:

Firma

Liczba wodomierzy

Średnica

Armatura

Gdzie zabudowany

A

1

80/3/4”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

A

2

¾”

Zawory kulowe

W budynku

A

3

2”

Zawory kulowe

W budynku

A

4

1”

Zawory kulowe

W budynku

A

5

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

B

6

¾”

Zawory kulowe

W budynku

B

7

1”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

B

8

5/4”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

9

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

10

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

11

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

12

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

13

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

14

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

C

15

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

D

16

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

D

17

2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

D

18

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

D

19

2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

D

20

¾”

Zawory kulowe

W budynku

E

21

80/1”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W studni

E

22

½”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

E

23

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

E

24

½”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

E

25

1”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

F

26

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

F

27

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

G

28

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

G

29

1”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

G

30

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

H

31

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

H

32

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

I

33

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

I

34

1,25”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W studni

J

35

¾”

Zawory kulowe

W budynku

K

36

80/3/4”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

L

37

50/1/2”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

L

38

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

L

39

80

Zawory kulowe

W budynku

L

40

40

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

L

41

¾”

Filtr mechaniczny, zawory kulowe

W budynku

M

42

1”

Zawory kulowe

W budynku

N

43

¾”

Zawory kulowe

W budynku

O

44

¾”

Zawory kulowe

W budynku

14. Hydranty zostały rozmieszczone zgodnie z uwarunkowaniami właścicieli budynków. Administratorzy tychże obiektów prowadzą stosowną dokumentację oraz przy naszym udziale wykonuje się badania wydajnościowe.

15. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada aktualanych przeglądów kamerą TV sieci kanalizacyjnej.

16. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada aktualnie pozwolenia wodnoprawnego.

17. Same wyloty do rz. Rawa nie są zaopatrzone w urządzenia podczyszczające, ponieważ znajdują się przy budynkach firm dokonujących zrzutów poprzez sieć kanalizacyjną Elektrowni Chorzów S.A.

18. Elektrownia Chorzów S.A. nie posada koncesji, ponieważ nie jest przedsiębiorstwem wodociągowym.

19. Ceny stosowane przez Elektrownię Chorzów S.A. są takie same jak w Katowickich Wodociągach S.A..

W związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przekaz wizualny sieci wod-kan na miejscu, Elektrownia Chorzów S.A. deklaruje, gdy warunki się poprawią przejście całej sieci na miejscu z zainteresowanymi stronami.

Z poważaniem

Data ogłoszenia: 2013-01-29

Elektrownia Chorzów S.A

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

zawiadamia

że przedłuża termin wpłacenia wadium i składania ofert

na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie umożliwienia poboru wody i odprowadzania ścieków.

Termin wpłacania wadium upływa w dniu 1 marca 2013 r., zaś otwarcie ofert i licytacja odbędzie się w dniu 4 marca 2013 r o godzinie 12 00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskie j- Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.

Data ogłoszenia: 2013-02-27

Elektrownia Chorzów S.A

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

zawiadamia

o przedłużeniu terminu wpłacenia wadium i składania ofert

na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie umożliwienia poboru wody i odprowadzania ścieków.

Termin wpłacania wadium upływa w dniu 22 kwietnia 2013 r., zaś otwarcie ofert i licytacja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r o godzinie 12 00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskie j- Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.

Data ogłoszenia: 2013-04-19

Elektrownia Chorzów S.A

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

zawiadamia

o przedłużeniu terminu wpłacenia wadium i składania ofert

na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie umożliwienia poboru wody i odprowadzania ścieków.

Termin wpłacania wadium upływa w dniu 10 czerwca 2013 r. Otwarcie ofert i licytacja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 r o godzinie 12 00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro). Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej i opatrzonej datą przetargu kopercie w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia poprzedzającego przetarg do godziny 14:00. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu.

Postępowanie zakończone -nie wpłynęła żadna oferta.

24. zbycie w trybie bezprzetargowym koparko-ładowarki typ "Ostrówek" oraz samochodu "Renault Traffic"

Data ogłoszenia: 2012-12-24 Zbycie Ostrówek, Traffic  

Data ogłoszenia: 2013-01-10    POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Komisja Przetargowa informuje, iż:

a) postępowanie na zbycie pojazdu koparko-ładowarki typ Ostrówek w trybie bezprzetargowym wygrał Pan Jarosław Nowakowski za cenę netto 5200,00zł

b) ze względu na nie wpłynięcie żadnej oferty dotyczącej zbycia samochodu Renault Traffic wnioskuje o przeprowadzenie wyzłomowania przedmiotowego pojazdu

 

Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.


23. świadczenie usługi wywozu oraz zagospodarowania odpadu o kodzie 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) na rzecz Elektrowni Chorzów S.A.

Data ogłoszenia: 2012-11-06 SIWZ-na usługę zagospodarownia odpadów 

Data ogłoszenia: 2012-11-21    POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "zapytania o cenę" na "świadczenie usługi wywozu oraz zagospodarowania odpadu o kodzie 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)" na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. wygrała firma "Agro-osad", której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


 

 

22. zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Budynku Administracyjnym i Prefabrykacji w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2012-10-03 SIWZ-Energia Elektryczna  

Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ.

Data ogłoszenia: 2012-10-29         POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Komisja przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "konkurs ofert" na "zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Budynku Administracyjnym i Prefabrykacji w Chorzowie", wygrała firma "PKP Energetyka S.A.", której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


 

21. zakup i dostawę  węgla kamiennego w sortymentach

- groszek ekologiczny Retopal

- groszek  w typie  32.1 w klasie 27/08/06

- groszek w typie 31,2 w klasie 27/08/08

- orzech w typie 32,2 w klasie 27/06/08

- orzech w typie 31,2 w klasie 24/10/08

- miał energetyczny M II A w typie 31,2 w klasie 19/27/10

- miał energetyczny M I A lub M II A w typie 31,2 w klasie 25/12/10

- miał energetyczny M II A w typie 31,2 w klasie 24/18/05 rosyjski,

- miał energetyczny w typie M II A w typie 33 w klasie 24/16/06 , czeski

- miał energetyczny M II A flotokoncentrat w typie 33 w klasie 24/18/06

- węgiel brunatny M II A w klasie 19/20/08 czeski

- miał energetyczny M II A w klasie 17/27/08 mieszany (kamienny-  brunatny)

w okresie sierpień - grudzień  2012 roku

Data ogłoszenia: 2012-07-16                SIWZ-Paliwa 

Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.


20. dostawę elementów i armatury  instalacji c.o. i c.w.u. dla budynku administracyjnego usytuowanego w Chorzowie przy ul. M. Curie –Skłodowskiej nr 3

Data ogłoszenia: 2012-06-25                SIWZ-Kaloryfery  Umowa sprzedaży-Kaloryfery 

Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ.

Data ogłoszenia: 2012-06-28

Pytanie oferenta:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy w załączniku nr 3 (specyfikacja techniczna zamawianych elementów) w pozycjach od nr 6 do nr 13 mają być rury z polietylenu czy z polipropylenu?

Odpowiedź zamawiającego:

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.06.2012r. wyjaśniamy, że rury będące przedmiotem przetargu powinny być wykonane z polipropylenu z wkładką aluminiową. Materiał ten powinien być przeznaczony do budowy instalacji c.o.. Łączenie elementów następuje poprzez zgrzewanie.

 

Pytanie oferenta:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy długość grzejników może być nieznacznie różna od podanej w specyfikacji?

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszcza się różnicę w  długości grzejników wynoszącą nie więcej niż 10% długości podanej w specyfikacji. Wszystkie grzejniki muszą być produkcji tego samego dostawcy oraz tego samego typu.

 

Pytanie oferenta:

Proszę o doprecyzowanie, jakiego typu uchwyty mają być zgodnie z poniższą specyfikacją do konkretnych przekrojów.

Odpowiedź zamawiającego:

Uchwyty do montażu rur powinny być wykonane z metalu z gumową wykładziną obejmy.

 

Data ogłoszenia: 2012-11-09    POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg wygrała firma "JP-INSTALACJE Spółka Jawna", której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


 

19. Przetarg pisemny w trybie konkursu ofert na:

"zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Budynku Administracyjnym i Prefabrykacji w Chorzowie"

Data ogłoszenia: 2012-04-10 SIWZ-Energia elektryczna 

Data ogłoszenia: 2012-04-26 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "konkurs ofert" na "zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Budynku Administracyjnym i Prefabrykacji w Chorzowie", wygrała firma "PKP Energetyka S.A.", której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


18. "Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości"

Data ogłoszenia: 2012-01-09

 1. Przetarg odbywa się przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, ze zm.),
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, położonego w Katowicach przy ul. Chorzowskiej, na terenie dawnej Huty Baildon S.A. w upadłości, o łącznej powierzchni 451 m2 , obejmującej działki ewidencyjne numer: 49/49, 49/50 i 49/52 karta mapy 13, oraz prawa własności budynku komory rozdzielczej posadowionego na przedmiotowym gruncie, o powierzchni użytkowej 231 m2, powierzchni zabudowy 269,5 m2 i kubaturze 2.037 m3, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, należących do Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, wpisanych do księgi wieczystej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach KA1K/00071698/9.
 3. Przetarg przeprowadzony jest w formie przetargu ustnego (licytacji) w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów).
 4. Licytacja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 roku, o godzinie 1300 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).
 5. Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Chorzowskiej w Katowicach.
 6. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 800 do 1400 w dniach od poniedziałku do piątku.
 7. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) netto.
 8. Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), co stanowi 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy: BRE  Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001, z dopiskiem „Wadium – Licytacja działki ewidencyjne numer: 49/49, 49/50 i 49/52”,
 9. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek.
 10. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 11. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej:

a) oryginał dowodu wpłaty wadium,

b) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

c)       podpisanego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

12. Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

13. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

d) dokument potwierdzający tożsamość osoby.

14. Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

15. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

16. Każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

17. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

18. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

19. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

20. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

21. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

22.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

23.Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia.

24.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

25.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

26. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

27. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

28. Nabywca będzie zobowiązany wobec sprzedającego do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości służebności gruntowej o treści: „Stawający działający w imieniu i na rzecz (Kupującego ……………………………………………) ustanawia na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00071698/9 służebność gruntową, polegająca na obowiązku znoszenia już istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej na działkach oznaczonych numerami: 49/49 i 49/50 oraz przewodów elektroenergetycznych na działce nr 49/52, a także na prawie dostępu do tych przewodów i rurociągów, w tym znajdujących się w budynku komory rozdzielczej posadowionym na działkach oznaczonych numerami: 49/49 i 49/50, w celu ich obsługi, konserwacji, napraw i remontów (zgodnie z załączoną mapką obrazującą przebieg istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej); użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej będzie zobowiązany do uiszczania użytkownikowi wieczystemu nieruchomości obciążonej opłaty w wysokości sumy podatku: od nieruchomości od części wyżej wymienionego budynku posadowionej na działce nr 49/49 oraz podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste od gruntu obejmującego działkę oznaczoną numerem 49/49; właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej będzie uprawniony do przebudowy na własny koszt wyżej wymienionych przewodów i rurociągów polegającej na – według jego wyboru – zastąpieniu naziemnych przewodów i rurociągów przebiegających przez działki o numerach: 49/49 lub/i 49/50 podziemnymi przewodami i rurociągami przeprowadzonymi przez te działki lub sąsiednie działki, albo zlicowaniu (obniżeniu) wysokości części wyższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce nr 49/50 poniżej poziomu drogi znajdującej się na działce 49/37 i tym samym obniżeniu trajektorii przewodów i rurociągów tam przeprowadzonych; oraz w przypadku rozbiórki lub przebudowy części niższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce o nr. 49/49,

29. Nabywca będzie zobowiązany do wybudowania na własny koszt komory ziemnej według projektu, uzgodnionego z Elektrownią Chorzów S.A. umożliwiającego zabudowę liczników wody pitnej i grzewczej, zaworów odcinających, filtrów itp..

30. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zastąpienia naziemnych przewodów i rurociągów podziemnymi przewodami i rurociągami na sąsiednich działkach, użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej oraz użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej będą zobowiązani do zawarcia umowy o ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00071698/9 służebności gruntowej o treści tożsamej z opisaną wyżej służebnością i jednoczesne zwolnienie ze służebności działek o numerach: 49/49 lub/i 49/50, przy czym koszty zawarcia tej umowy poniesie użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej.

31. W przypadku dokonania przez Nabywcę rozbiórki lub przebudowy części niższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce o nr 49/49, jeśli nabywca nie wybuduje na własny koszt komory ziemnej według projektu, uzgodnionego z Elektrownią Chorzów S.A. umożliwiającego zabudowę liczników wody pitnej i grzewczej, zaworów odcinających, filtrów itp.

32. Nabywca zobowiąże się do uiszczenia kary umownej na rzecz Sprzedającego w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

33. Nabywca zobowiąże się zapłacić karę umowną w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia wezwania.

34. W zakresie zapłaty określonej kary umownej Nabywca zobowiąże się do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

35. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Data ogłoszenia: 2012-01-31

Sprostowanie treści ogłoszenia

Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów

W ogłoszeniu o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zamieszczonym w Gazecie Wyborczej Czwartek-piątek 5-6 stycznia 2012 r. na stronie 27, sprostowaniu ulegają następujące zapisy:

1) punkty od 28 do 34 w ogłoszeniu należy czytać łącznie i stosowny zapis winien brzmieć:

„28. Nabywca będzie zobowiązany wobec sprzedającego do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości służebności gruntowej o treści: „Stawiający działający w imieniu i na rzecz (Kupującego ……………………………………………) ustanawia na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00071698/9 służebność gruntową, polegająca na obowiązku znoszenia już istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej na działkach oznaczonych numerami: 49/49 i 49/50 oraz przewodów elektroenergetycznych na działce nr 49/52, a także na prawie dostępu do tych przewodów i rurociągów, w tym znajdujących się w budynku komory rozdzielczej posadowionym na działkach oznaczonych numerami: 49/49 i 49/50, w celu ich obsługi, konserwacji, napraw i remontów (zgodnie z załączoną mapką obrazującą przebieg istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej); użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej będzie zobowiązany do uiszczania użytkownikowi wieczystemu nieruchomości obciążonej opłaty w wysokości sumy podatku: od nieruchomości od części wyżej wymienionego budynku posadowionej na działce nr 49/49 oraz podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste od gruntu obejmującego działkę oznaczoną numerem 49/49; właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej będzie uprawniony do przebudowy na własny koszt wyżej wymienionych przewodów i rurociągów polegającej na – według jego wyboru – zastąpieniu naziemnych przewodów i rurociągów przebiegających przez działki o numerach: 49/49 lub/i 49/50 podziemnymi przewodami i rurociągami przeprowadzonymi przez te działki lub sąsiednie działki, albo zlicowaniu (obniżeniu) wysokości części wyższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce nr 49/50 poniżej poziomu drogi znajdującej się na działce 49/37 i tym samym obniżeniu trajektorii przewodów i rurociągów tam przeprowadzonych; oraz w przypadku rozbiórki lub przebudowy części niższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce o nr 49/49 Nabywca będzie zobowiązany do wybudowania na własny koszt komory ziemnej według projektu, uzgodnionego z Elektrownią Chorzów S.A. umożliwiającego zabudowę liczników wody pitnej i grzewczej, zaworów odcinających, filtrów itp.. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zastąpienia naziemnych przewodów i rurociągów podziemnymi przewodami i rurociągami na sąsiednich działkach, użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej oraz użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej będą zobowiązani do zawarcia umowy o ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00071698/9 służebności gruntowej o treści tożsamej z opisaną wyżej służebnością i jednoczesne zwolnienie ze służebności działek o numerach: 49/49 lub/i 49/50, przy czym koszty zawarcia tej umowy poniesie użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej. W przypadku dokonania przez Nabywcę rozbiórki lub przebudowy części niższej budynku komory rozdzielczej posadowionej na działce o nr 49/49, jeśli Nabywca nie wybuduje na własny koszt komory ziemnej według projektu, uzgodnionego z Elektrownią Chorzów S.A. umożliwiającego zabudowę liczników wody pitnej i grzewczej, zaworów odcinających, filtrów itp. Nabywca zobowiąże się do uiszczenia kary umownej na rzecz Sprzedającego w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Nabywca zobowiąże się zapłacić karę umowną w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia wezwania. W zakresie zapłaty określonej kary umownej Nabywca zobowiąże się do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c..

2) wobec połączenia punktów od 28 do 34 punktu 35 ogłoszenia oznaczony zostają cyfrą 29.

3) z uwagi na powyższe sprostowanie zmianie ulega treść punktów 4 i 8 ogłoszenia, które uzyskują odpowiednio następującą treść:

„4.  Licytacja odbędzie się w dniu 20 lutego 2012 roku, o godzinie 1300 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).”

„8. Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), co stanowi 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 17 lutego 2012 r. na rachunek bankowy: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001, z dopiskiem „Wadium – Licytacja działki ewidencyjne numer: 49/49, 49/50 i 49/52.””

4) dodaje się punkt 30 o treści:

„30. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z potencjalnymi Nabywcami są:

- Dyrektor Techniczny - +48 32 349-16-00 wew.641,

- Przewodniczący Komisji Przetargowej -+48 32 349-16-00 wew.613

W godzinach 7.00 – 15.00.”

5) w pozostałym zakresie ogłoszenie zachowuje swoją ważność.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A

z siedzibą w Chorzowie

 


17. "Dostawę dwóch przenośników taśmowych – mobilnych (przestawnych)" POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-12-23

SIWZ-taśmociąg 

Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "zapytania o cenę" na "Dostawę dwóch przenośników taśmowych - mobilnych (przestawnych)" wygrała firma "BIS", której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


16. "Dostawę serwera sieci zakładowej" w trybie "konkurs ofert" POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-12-21

SIWZ-serwer  Umowa-serwer 

Data ogłoszenia: 2011-12-22

ANEKS NR 1

do SIWZ na "Dostawę serwera sieci zakładowej" w trybie "konkurs ofert"

1. Uchyla się treść punktu 7f w wyżej wymienionej specyfikacji o następującej treści:

f) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia producenta maszyn do ich dystrybucji,

2. W miejsce uchylonego punktu 7f wprawadza się nowy o następującej treści:

f) oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.,

3. Zmienia się treść zapisów SIWZ w następujący sposób:

punkt 13.1 "w części jawnej Komisja Przetargowa dokonuje" na treść "w części jawnej w dniu 28.12.2011r. o godzinie 1410 Komisja Przetargowa dokonuje"

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

Komisja przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "konkurs ofert" na zakup "Serwera sieci zakładowej" wygrała firma Nbit, której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


15. "Dostawa kserokopiarki A3 z funkją drukarki, skanera, faksu" w trybie zapytania o cenę.

Data ogłoszenia: 2011-12-12

SIWZ -kserokopiarka  Umowa -kserokopiarka 

Data ogłoszenia: 2011-12-21

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w nawiązaniu do złożonych ofert na "Dostawę kserokopiarki A3 z funkcją drukarki, skanera, faksu" zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Koszt materiałów eksploatacyjnych

2. Koszt wydruku / kopii 1 kartki A4 przy 5% zapełnieniu w czerni

3. Koszt wydruku / kopii 1 kartki A4 przy 5% zapełnieniu w kolorze

4. Koszt obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym

5. Koszt obsługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym

Data ogłoszenia: 2012-04-26

Komisja Przetargowa Elektrownia Chorzów S.A. unieważnia postępowanie przetargowe na "Dostawę kserokopiarki A3 z funkcją drukarki, skanera, faksu" zgodnie z pkt. 17B SIWZ-u. Nowe postępowanie zostanie ogłoszone na stronie internetowej Elektrowni Chorzów S.A. oraz w Dzienniku Zachodnim w najbliższym czasie.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 


14. "Dostawę samochodu osobowo-bagażowego dwuosobowego"  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-12-12

SIWZ -samochód dostawczy 

ANEKS NR 1 do SIWZ

Zmiana treści punktu 4 SIWZ podpunkt i) na:

i1) wys. min. 1,1m

Skreśleniu podlega punkt 4 SIWZ podpunkt n), podpunkt o) w zakresie czujników parkowania i ESP.

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "pisemnego przetargu nieograniczonego" na "Dostawę samochodu osobowo-bagażowego dwuosobowego" wygrała firma "TANDEM" sp. z o.o., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


13. "Dostawę smochodu dostawczego o nadwoziu zamkniętym do przewozu towarów oraz osób o masie całkowitej do 3,5 tony"  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-12-12

SIWZ -samochód osobowo-dostawczy  Umowa-samochód osobowo-dostawczy 

ANEKS NR 1 do SIWZ

Zmiana treści punktu 2 SIWZ podpunkt 2)b) na:

2)b1) szerokość 1750mm

Zmiana treści punktu 2 SIWZ podpunkt 6) w zakresie wieku opony 52 tygodnie na 104 tygodnie

Skreśleniu podlega punkt 2 SIWZ podpunkt 7)m)

Zmiana treści punktu 2 SIWZ podpunkt 11) na:

111) Termin dostawy - maksymalnie do 8 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "pisemnego przetargu nieograniczonego" na "Dostawę samochodu dostawczego o nadwoziu zamkniętym do przewozu towarów oraz osób o masie całkowitej do 3,5 tony" wygrała firma "Resma sp. z o.o., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


 

12. "Ubezpieczenie majątku w tym pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Elektrowni Chorzów S.A." POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Data ogłoszenia: 2011-12-12

SIWZ -ubezpieczenie 

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę ubezpieczeniową, dotyczącą realizacji zadania pod nazwą:

„Ubezpieczenie majątku w tym pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej

Elektrowni Chorzów S.A.”

Data ogłoszenia: 2011-12-21

ANEKS NR 1

DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

„Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012”

 

Komisja Przetargowa zawiadamia, iż zmienia się punkt 9.który przyjmuje następujące nowe brzmienie:

9.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 22.12.2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub listem poleconym,

b) oferty dostarczone listem poleconym lub kurierem - liczy się data i godzina wpływu do

siedziby Zamawiającego tj. w dniu 22.12.2011r. do godz. 12.00

c) oferty będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 07.00 -15.00.

d) data otwarcia kopert nastąpi o godz. 13.00 w dniu 22.12.2011r. w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie majątku w tym pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Elektrowni Chorzów S.A." wygrała firma Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.


 

 

11. „Dzierżawa części działki zabudowanej nr 2873/185 o powierzchni 6750 m2zlokalizowanej w Chorzowie ul. Wiejska” POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Data ogłoszenia: 2011-10-25

SIWZ dla dzierżawy terenu 

Aneks do SIWZ

„Dzierżawa części działki zabudowanej nr 2873/185 o powierzchni 6750 m2 zlokalizowanej w Chorzowie ul. Wiejska”

1. Z rozdz. XI SIWZ zostają wycofane pkt. 5 oraz pkt. 6

2. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje nie zmieniona

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie "pisemnego przetargu nieograniczonego" na "Dzierżawę części działki zabudowanej nr. 2873/185 o powierzchni 6750m2 zlokalizowanej w Chorzowie" wygrała firma INVESTIM S.A., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


 

10. "GPS dla samochodów i maszyn budowlanych" w trybie zapytania o cenę POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-09-15

SIWZ dla GPS 

ANEKS NR 1

do SIWZ na dostawę i montaż GPS-ów dla samochodów oraz maszyn i sprzętu budowlanego Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

1. Uchyla się treść pukntu 4g w wyżej wymienionej specyfikacji o następującej treści:

"g) koszt mieisęcznego abonamentu na każdy pojazd(cena netto-brutto) identyfikatora kierowcy nie więcej niż 30zł netto"

2. W miejsce uchylonego punktu 4g wprowadza się nowy o następującej treści:

"g) koszt identyfikatora kierowcy nie więcej niż 30zł netto"

ANEKS NR 2

do SIWZ na dostawę i montaż GPS-ów dla samochodów oraz maszyn i sprzętu budowlanego Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w związku z koniecznością przeanalizowania przedłożonych ofert, w szczególności udzielonych dodatkowych odpowiedzi na zapytania Komisji, oraz przeprowadzonych prezentacji systemów proponowanych przez firmy, niniejszym przedłuża ważność związania z ofertą o dalsze 30 dni tj. do dnia 18.11.2011r.

Data ogłoszenia: 2011-11-15

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie zapytania o cenę na "Dostawę systemu lokalizacji GPS i pomiaru paliwa" wygrała firma AKSEL sp. z o.o., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.


9. "Dostawa kotłów retortowych o mocy 100kW i 150kW" w trybie zapytania o cenę.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-07-26

SIWZ dla kotłów  Umowa -kotły 

Data ogłoszenia: 2011-08-25

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg w trybie zapytania o cenę na "Dostawę dwóch kotłów retortowych o mocy 100kW i 150kW" wygrała firma CERBOTHERM sp. jawna, której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


 

8. "Dostawa i uruchomienie węzła cieplnego dla budynku biurowo-socjalnego Elektrowni Chorzów S.A." POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-07-22

SIWZ dla węzła cieplnego  Umowa -węzeł cieplny 

Data ogłoszenia: 2011-08-08

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg pisemny nieograniczony na: "Dostawa i uruchomienie węzła cieplnego dla budynku biurowo-socjalnego Elektrowni Chorzów S.A." wygrała firma "ELEKTROTERMEX"sp. z o.o., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 


 

7. "Wykonywanie usługi ochrony mienia i utrzymanie czystości obiektów Elektrowni Chorzów Spółka Akcyjna w Chorzowie"POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-06-28 SIWZ dla ochrony mienia 

Data ogłoszenia: 2011-07-11 Wyjaśnienie do pytań SIWZ dla ochrony mienia 

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg pisemny nieograniczony na wykonywanie "Usługi ochrony mienia i utrzymanie czystości w obiektach Elektrowni Chorzów S.A." wygrała firma BIURO FINANSOWO-HANDLOWE "ARISTON" Sp. z o.o., której oferta uznana została za najkorzystniejszą.

Data ogłoszenia: 2011-11-09

Elektrownia Chorzów S.A. na podstawie punktu 19 ust.1 pkt. "b" Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia unieważniła "Przetarg na usługi ochrony mienia i utrzymania czystości obiektów Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie".

 


 

6. "Dostawę samochodu osobowego"   POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-06-14

SIWZ dla samochodu  Wzór umowy kupna samochodu 

ANEKS

DO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na zakup samochodu służbowego)

1. Zmienia się treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) punkt 12 lit. "a" oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 30.06.2011r. do goddz. 14:00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listem poleconym,

2) punkt 12 lit. "b" oferty dostarczone listem poleconym lub kurierem - liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego, tj. do dnia 30.06.2011 do godz. 14:00,

3) punkt 12 lit. "c" oferty będą przyjmowane w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A., w dni robocze do godz. 14 do dnia 30.06.2011r.,

4) punkt 12 lit. "d" data otwarcia kopert nastąpi o godz. 14:15 w dniu 30.06.2011 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

3. Niniejsza zmiana terści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie opublikowana w sposób, w jaki opublikowano Specyfikację.

4. Zmiana wprowadzona zostaje z dniem 17.06.2011r.

 


 

5. „Dostawę zestawów komputerowych" w ilości 14-tu sztuk. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2011-04-28

SIWZ (z załącznikami) dla komputerów 

 


 

4. Zagęszczarka dwukierunkowa POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

SIWZ dla zagęszczarki  Wzór umowy kupna zagęszczarki 

Aneks- SIWZ dla zagęszczarki 

 


 

3. Zgrzewarka hydrauliczna doczołowa POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

SIWZ dla zgrzewarki  Wzór umowy kupna zgrzewarki 

Aneks-SIWZ dla zgrzewarki 


2. Samochód osobowo-bagażowy POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

SIWZ dla samochodu  Wzór umowy kupna samochodu 

Aneks-SIWZ dla samochodu 

 


 

1. Koparko-ładowarka z młotem hydraulicznym POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

SIWZ dla koparko-ładowarki  Wzór umowy kupna koparko-ładowarki 

Aneks-SIWZ dla koparko-ładowarki