Data ogłoszenia: 2014-10-06

Rada Nadzorcza dokanała wyboru spółki "Audytorzy i Doradcy Spółka z o.o." w Katowicach.  -  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Data ogłoszenia: 2014-09-09

Treść ogłoszenia w formacie pdf  

Rada Nadzorcza

Elektrowni „Chorzów” Spółka Akcyjna

41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zmienionego Zarządzeniem nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółek:

1.      Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie,

2.      Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

3.     Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Elektrowni Chorzów S.A. za rok 2014

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Elektrowni Chorzów S.A. za 2014 r. oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami określającymi, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanych jednostek.

 

Oferta dotycząca badania jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie powinna uwzględniać rozszerzony zakres badani wynikający z wymagań określonych w art.44 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zm.) Rezultat tego rozszerzonego zakresu badania powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach opinii / raportu bądź odrębnego, dodatkowego dokumentu z badania sprawozdania finansowego.

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania jednostkowych sprawozdań finansowych – 31 marca 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego – 13 kwietnia 2015 r.

 

 1. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1.  gotowość do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

2.      gotowość do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą,

3   przekazywanie do wiadomości Rad Nadzorczych sporządzanych dla Zarządów (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółek.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru, wpisie do rejestru biegłych rewidentów -  aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  4. cenę (netto, VAT, brutto) za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportami z badania tych sprawozdań, odrębnie dla każdej spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego oraz cenę łączną,
  5. warunki płatności,
  6. określenie metody i terminów prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,
  7. kopię polisy ubezpieczeniowej,
  8. informacje o posiadanych doświadczeniach w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w spółkach z sektora energetycznego,
  9. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie:

 

”OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok”

 

w terminie do 26 września 2014 r. do godziny 1500, w siedzibie Spółki pod adresem:

Rada Nadzorcza Elektrowni „Chorzów” S.A. ul. M. Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do siedziby Spółki.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2014 r.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
  1.    cena                                                                        -        70 %
  2.     doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań

finansowych w szczególności w sektorze energetycznym   -           30 %

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia dla:

a)      Elektrowni Chorzów S.A.:

w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (32) 349-16-17 lub (32) 349-16-21; drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.:

w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (32) 259-90-36; drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)      Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.:

w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (85) 675-49-69; drogą

elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
  2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  3. Wybór uprawnionego podmiotu dokonany zostanie przez uprawnione organy Spółek.
  4. O wynikach przeprowadzonego postępowania oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony o tym fakcie pisemnie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferty.