Data ogłoszenia: 2014-07-28

Do pobrania: Treść ogłoszenia  

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul. . Marii Skłodowskiej-Curie 3

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego - publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 w skład której wchodzą:

 

a) prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1834/76 o powierzchni 2237 m² (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

   

 

1) budynku socjalno - administracyjnego o powierzchni użytkowej 3749 m2 i kubaturze 67482 m,

2) drogi i placu w rejonie budynku socjalno – administracyjnego o powierzchni 326,80 m2,

3) linii kablowej 6 kVdo stacji Administracja,

4) przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

5) wymiennikowni CO/CWU w budynku biurowca,

6) systemu sygnalizacji napadu w obiektach Elektrowni Chorzów S.A.,

7) systemu telewizji dozorowanej Chorzów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

8) szlabanu typu G-4000.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 3,

 

 

b) prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1835/76 o powierzchni 1146 m² (słownie: jeden tysiąc  sto czterdzieści sześć metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

  

 

1) budynku warsztatu mechanicznego o powierzchni 2000 m2 i kubaturze 9374 m,

2) oświetlenia zewnętrznego przed warsztatem mechanicznym,

3) placu przy warsztacie mechanicznym o powierzchni 104 m2,

4) przyłącza gazowego do stołówki,

5) dźwigu osobo – towarowego nr 7,

6) stacji 6/0, 4/0, 23kV „Administracja” zasilająca  obiekty usługowe , budynek administracyjno –socjalny budynek warsztatu mechanicznego,

7) transformatora 3 fazowego suchego 6/0,4kV,250VA przy narzędziowni w budynku mechanicznym.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-

 

c) prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1949/76 o powierzchni 629 m² (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00042463/3 stanowiącej utwardzony plac.

 

Łączna powierzchnia nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, wraz prawem własności budynków i budowli posadowionych na gruncie dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 i Księgę Wieczystą Nr KA1C/00042463/3 podlegająca publicznej sprzedaży w drodze przetargu publicznego – licytacji wynosi 4.012 m2( słownie cztery tysiące dwanaście metrów kwadratowych)

Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  stanowi kwotę 5.265.000,00 zł (słownie pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,  w Chorzowie, w dni robocze od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 19 sierpnia 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/349-16 00. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 29 lipca 2014 r do 19 sierpnia 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 32-349-16-30 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603-922-287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 526.500,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset  złotych 00/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacjna sprzedaż nieruchomości  w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3” w terminie do dnia 20 sierpnia 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania

a) pisemnej oferty,

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży.

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy miesiące),

b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

d) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

e) kopia dowodu wpłaty wadium,

f) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach licytacji,

g) zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publiczno – prawnymi  ZUS –Urząd Skarbowy (o terminie ważności do 3 miesięcy).

Dokumenty wymienione w pkt a) do g) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 sierpnia 2014 r. do godziny 1400 Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 sierpnia 2014 r. .(decyduje data wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3””

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 20.000,00.zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy).

Licytacja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 9 00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie