Data ogłoszenia: 2014-10-29

Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2014-09-12

Do pobrania: Treść ogłoszenia   

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż przyłącza wodnego wraz z infrastrukturą (siecią wodną)

usytuowanego w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przyłącza wodnego wraz z infrastrukturą (siecią wodną rurociągi, studnie, hydranty naziemne ) usytuowanego w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15 (Prefabrykacja).

W skład sieci wodnej na terenie prefabrykacji wchodzą:

a) studnia z układem pomiarowym zlokalizowana na zewnątrz posesji w pobliżu bramy, będącym własnością GPW,

b) odcinek usytuowany pomiędzy w/w studnią, a odczepem zasilającym wymiennikownię Przedpole,

c) odcinek pomiędzy odczepem Przedpole, a odczepem zasilającym IZO – BLOK  z zainstalowanym na tym odcinku hydrantem naziemnym,

d) Odczep zasilający wraz ze studnią z układem pomiarowym zlokalizowany przy ogrodzeniu z firmą  IZO – BLOK,

e) Odcinek między odczepem IZO –BLOK, a kotłownią parową z zainstalowanymi na tym odcinku trzema hydrantami naziemnymi,

f) Odczep w kierunku Wymiennikowni Przedpole. Azoty

Elementy sieci wymienione w punktach a (za wyjątkiem układu pomiarowego), b, c, d, e i f stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie.

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Legnickiej w Chorzowie, w dni robocze od dnia 15 września 2014 r. do dnia 2 października 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-091-600. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 15 września  do dnia 2 października 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 32-349-16-30 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603-922-287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto  złotych 00/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem:Wadium - przetarg na sprzedaż przyłącza wodnego wraz z infrastrukturą (siecią wodną) - usytuowanego w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15” w terminie do dnia 3 października 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do przetargu oferent zobowiązany jest do przesłania pisemnej oferty zawierającej:

1.     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2.     cenę nabycia przedmiotu przetargu, nie niższą niż 30.780, 00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

3.     kopię dowodu wpłaty wadium,

4.     oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

5.      pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu,

6.   oświadczenie o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

7.    aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy miesiące),

8.   oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 8 powinny być zszytez ofertą  podpisane na każdej stronie oraz ponumerowane.

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty zgodnie z w/w wymogami.

Termin składania ofert ustala się na dzień 6 października 2014 r. do godziny 1400. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia dzień 6 października 2014 2014 r. .(decyduje data i  godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przyłącza wodnego wraz z infrastrukturą (siecią wodną) usytuowanego w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15”

Wpłynięcie jednej oferty wystarcza do odbycia się przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122). Wybrana zostaje oferta z najkorzystniejszą ceną.

Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć przedmiot przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, który nie został nabywcą, zostanie mu zwrócone, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Przyłącze zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg  informuje oferentów  o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.