Data ogłoszenia: 2014-10-29

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została firma Maksimum Sp. z o.o. HOLDING S.K.A., 40-084 Katowice ul. Opolska nr 22 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2014-10-06

Treść ogłoszenia

SIWZ w pdf

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

41-503 Chorzów,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Katowicach w rejonie ul. Żelaznej, działka nr 49/55 o powierzchni 231 m 2 , objętej Księgą Wieczystą Nr KA1K/00071698/9 za cenę nie niższą niż 19.900,00 zł

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.elektrownia.chorzow.pl

 

Elektrownia Chorzów S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy bez podania przyczyny.