Data ogłoszenia: 2014-12-01

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego (publicznej licytacji) nabywcą elementów kotłowni została "IZO-BLOK S.A.", 41-503 z siedzibą Chorzów ul. Narutowicza nr 15 - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2014-10-14

Treść ogłoszenia 

 

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż elementów kotłowni

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego  na sprzedaż następujących elementów kotłowni (przedmiot przetargu) usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15:

1. Instalacja układu techn. kotłowni węglowej,

2. Instalacja układu paliwow. kotłowni parowej ul. Legnicka,

3. Instalacja układu zasilania wody do kotłowni parowych,

4. Rurociąg parowy DN 150 z kotła parowego Izo-Blok Legnicka,

5. Kocioł parowy nr 1 typ. LOOS 6000 – Legnicka,

6. Kocioł parowy nr 2 typ. LOOS 6000 – Legnicka,

7. Kocioł węglowy typ. ERm 4.1. wraz z osprzętem,

8. Pompa chemoodporna typ LAM,

9. Sprężarka przewoźna – kotłownia mazutowa,

10. Instalacja układu nawęglania i odżużlania kotłowni węglowej,

11. Instalacja odprowadzania spalin dla kotłowni parowej,

12. Instalacja oczyszczania spalin kotłowni węglowej,

13. Instalacja odprowadzania spalin kotłowni węglowej,

14. Stacja przygotowawcza wody dla kotłów parowych – ul. Legnicka,

15. Układ automatyki, regulacji i zabezpieczenia kotłów parowych,

16. Układ automatyki, regulacji, rozdz. i zabezpieczenia kotłowni węglowej,

17. Ogrzewacz wody nr 1 – łaźnia przy ul. Legnickiej,

18. Ogrzewacz wody nr 2 – łaźnia przy ul. Legnickiej,

19. Wentylator dachowy przy ul. Legnickiej,

20. Zbiornik na olej – poj. 1 m3 – kotłownia mazutowa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  stanowi kwotę 718.587,00  zł (słownie: siedemset osiemnaście  tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy).Podana cena jest ceną netto do której doliczony zostaniepodatek VAT.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji.

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Legnickiej 15 w Chorzowie, w dni robocze od dnia 10 października2014 r. do dnia 29 października 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminupod numerem telefonu 697-091-600. Dokumenty techniczne oraz umowę dzierżawy można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 10 października 2014 rdo 29 października 2014 roku. Przedmiot przetargu jest wydzierżawiony.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 32-349-16-09 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603-922-287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elementy Kotłowi można nabyć jedynie łącznie. Oferty na nabycie poszczególnych elementów nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 71.858,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż elementów kotłowni w Chorzowie przy ul. Legnickiej” w terminie do dnia 29 października 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania

a) pisemnej oferty,                                                                                                                      

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży. 

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy miesiące),

b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

c) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

d) kopia dowodu wpłaty wadium,

Dokumenty wymienione w pkt a) do d) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty zgodnie z w.w wymogami.

Termin składania ofert ustala się na dzień 30 października 2014 r. do godziny 1400 Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 30 października 2014 r. .(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg na sprzedaż elementów kotłowni usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 8.000,00.zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy).

Licytacja odbędzie się w dniu 31października 2014 roku o godzinie 1100 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy  w imieniu swoim i małżonka i nabywa rzeczy na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu. bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy . O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia  umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, który nie został nabywcą, zostanie mu zwrócone, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy , traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowo.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.