Data ogłoszenia: 2014-09-12  Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie ZAKOŃCZONE. 

Data ogłoszenia: 2014-06-30 Treść ogłoszenia 

 Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza II przetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargów ustnych w drodze publicznej licytacji:

 

I Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

1) działka nr 1925/139, o powierzchni 15.496 m² (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli oraz naniesień,

2)   działka nr 1782/109, o powierzchni 88 m² (słownie: osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

3)  działka nr 1784/110,  o powierzchni 123 m² (słownie sto dwadzieścia trzy metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 15.707 m2 (słownie: piętnaście tysięcy, siedemset siedem metrów kwadratowych),

objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI WydziałKsiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, określonego w pkt I ppkt 1) - 3) stanowi kwotę 1.048.395,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięce trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych w pkt I ppkt 1) - 3) działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu w/w działek jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości  104.840,00 zł (słownie: sto cztery  tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100 groszy), co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na przetarg działek oznaczonych pkt I ppkt 1) - 3) na  kwotę 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

 

II. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

4)           prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1471/60,  o powierzchni 749 m² (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),

5)            prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1472/60,  o powierzchni 1525m² (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych),

6)            prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1732/59,  o powierzchni 793 m² (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),

7)            prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1733/59,  o powierzchni 1485 m² (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 4.552 m2 (słownie: cztery tysięce;pięćset pięćdziesąt dwa metry kwadratowe), objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, określonego w pkt II ppkt 4) - 7) stanowi kwotę 131.310,00 zł (słownie: sto trzydzieśc jeden tysięce trzysta dziesięć złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych w pkt II ppkt 4) - 7) działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu w/w działek jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości  13.131,00 zł (słownie: trzynaście  tysiący sto trzydzieści jeden złotych 00/100 groszy), co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na przetarg działek oznaczonych pkt II ppkt 4) - 7) na  kwotę 6.565,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy).

III. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

8)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1673/152, o powierzchni 70 m² (słownie: siedemdziesiąt metrów kwadratowych),

9)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1676/159,  o powierzchni 977 m² (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych),

10)          prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1662/45,  o powierzchni 510 m² (słownie pięćset dziesięć metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 1.557 m2 (słownie jeden tysiąc pięćset pięćdziesąt siedem metrów kwadratowych) objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu określonego w pkt III ppkt  8) - 10), stanowi kwotę 42.742,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych w pkt III ppkt 8) - 10) działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu w/w działek jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości  4274,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdzięsiąt cztery złote 00/100 groszy), co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na przetarg działek oznaczonych pkt III ppkt 8) - 10) na  kwotę 2.137,00 zł (słownie: dwa tysięce sto trzydzieści siedem złotych 00/100 groszy).

Przedmioty przetargu można oglądać przy ul. Nowej  w Chorzowie, w dni robocze od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-091-600. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 2 lipca 2014 r. do 24 lipca 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 32 349 16 30 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603 922 287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Wadia należy wpłacać na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem:

a)    Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej oznaczonej jako działki w pkt I ppkt 1) - 3)

b)    Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej oznaczonej jako działki w pkt II ppkt 4) - 7)

c)     Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej oznaczonej jako działki w pkt III ppkt 8) - 10)”

w terminie do dnia 24 lipca 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania:

a) pisemnej oferty

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży.

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące)

b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

d) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

e) kopia dowodu wpłaty wadium,

f) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach licytacji,

g) zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publiczno – prawnymi Urząd Skarbowy- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o terminie ważności do 3 miesięcy).

Dokumenty wymienione w pkt a) do g) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Termin składania ofert ustala się na dzień 24  lipca 2014 r. do godziny 14 00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 24 lipca 2014 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu)

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem;

a)    przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej - jako działki w pkt I ppkt 1) - 3)”

b)                  przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej - jako działki w pkt II ppkt 4) - 7)”

c)                   przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej - jako działki w pkt III ppkt 8) - 10)”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 roku w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

a)    o godzinie 1100 działek oznaczonych w pkt I ppkt od 1) - 3),

b)    o godzinie 1200 działek oznaczonych w pkt II ppkt od 4) - 7,

c)       o godzinie 1300 działek oznaczonych w pkt II ppkt od 8) - 10),

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.

 

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.