Data ogłoszenia: 2014-12-01

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu -nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie zakończone.

 

Data ogłoszenia: 2014-10-29

Treść ogłoszenia 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłaszaprzetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

 

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego na sprzedażprawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

1) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1925/139 o powierzchni 15.496 m² (słownie piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli oraz naniesień

2)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1782/109 o powierzchni 88 m² (słownie osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

3)  prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1784/110  o powierzchni 123 m² (słownie sto dwadzieścia trzy metrów kwadratowych),

4)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1471/60  o powierzchni 749 m² (słownie siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),

5)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1472/60  o powierzchni 1525 m² (słownie jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych),

6)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1732/59  o powierzchni 793 m² (słownie siedemset dziewięćdziesiąt trzy metrów kwadratowych),

7)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1733/59  o powierzchni 1485 m² (słownie jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

8)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1673/152 o powierzchni 70 m² (słownie siedemdziesiątmetrów kwadratowych),

9)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1676/159  o powierzchni 977 m² (słownie dziewięćset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych),

10)          prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1662/145  o powierzchni 510 m² (słownie pięćset dziesięć metrów kwadratowych),

objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, wynosi netto814.964 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100 groszy) do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych w pkt 1-10 działek. Nie dopuszcza się zbycie w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Nowej w Chorzowie, w dni robocze od dnia 28 października 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-091-600. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 28 października 2014 r. do 14 listopada 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 32-349-16-30 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603-922-287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. elektrownia chorzow.pl. – zakładka „Przetargi”.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości  81.496,40 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: Bank PKO BP S.A. numer 88 1020 2498 0000 8302 0442 2572z dopiskiem: „Wadium - przetarg ustny na zbycie  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej” w terminie do dnia 14 listopada 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania:

a) pisemnej oferty

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży.

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu.
Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące)

b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

c) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

d) kopia dowodu wpłaty wadium,

e) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach licytacji,

Dokumenty wymienione w pkt a) do e) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Termin składania ofert ustala się na dzień 17 listopada 2014 r. do godziny 14 00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 17 listopada 2014 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu)

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 9.000 zł  (słownie: dziewięć tysięcy  złotych 00/100 groszy).

Licytacja odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.