Data ogłoszenia: 2014-12-01

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu -nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie zakończone.

 

Data ogłoszenia: 2014-11-05  

1. Zapytanie oferenta:  Zapytanie 1 

2. Odpowiedź ogłaszającego przetarg:  Wykaz majątku sieci ciepłowniczych 1 i 2 

Data ogłoszenia: 2014-10-29    Treść ogłoszenia 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 i sieci ciepłowniczej nr 2  

usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary.

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie  przetargów ustnych (publicznych licytacji) na sprzedaż:

(1)     Sieci ciepłowniczej nr 1, składającej się z: przewodów, sieci i armatury CO i CWU N(10), przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 2, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu ciepłowniczego magistralnego - sieć nr I N(10,) rurociągu ciepłowniczego magistralnego -sieć nr I N(10), rurociągu ciepłowniczego WP - obieg pierwotny, rurociągu wody zimnej z Prefabrykacji do wymiennika przedp.-W1, rurociągu ciepłowniczego WP - obieg wtórny, Rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu CWU-od wymiennikowni Przedpole-W1 do odbiorców, rurociągu wody grzewczej 2xDn 100 ul. Legnicka 15 N(10), sieci ciepłowniczej "Przed. Południowe"-węzły cieplne, sieci ciepłowniczej do budynku ul. Rębaczy i Wiejska N(10), pompy CO kierunek Korvita – 1, pompy CO kierunek- Rexpol – 1, pompy cyrkulacyjnej - 1 N(10), wymienników JAD 6/50 kierunek Korvita - 6 N(10), wymienników JAD 6/50 kierunek Rexpol - 4 N(10), wymiennikowni "Barbara" N(10),wymiennikowni "Przedpole Południowe" Legnicka, wymiennikowni CWU - kompakt W1, Kompaktowej stacji wymienników ciepła w wymiennikowni 17-go Sierpnia, przyłącza ciepłowniczego - firma HABENDA, przyłącza ciepłowniczego - firma KORVITA, przyłącza ciepłowniczego - firma PLASTON, przyłącza ciepłowniczego - ul. Rębaczy 2, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 14, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 8, przyłącza ciepłowniczego - ZPM BARBARA, przyłącza pomiarowego -firma REXPOL 2, licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Korvita-1kpl.

Przedmiot przetargu jest wydzierżawiony.

(2)     Sieci ciepłowniczej nr 2, składającej się z: sieci ciepłowniczej WP N(10), kanału ciepłowniczego od Kościuszki 16-30 do Konopnickiej 21 N(10),kanału ciepłowniczego od Lwowskiej do Konopnickiej 36 N(10), kanału ciepłowniczego N(10) , rurociągu ciepłowniczego magistralnego N(10), sieci ciepłowniczej WP N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego – linia  II N(10), przyłącza ciepłowniczego SP nr 29- ul. Lwowska 36, przyłącza ciepłowniczego-LO Katolickie-Kościuszki 11, przyłącza ciepłowniczego -ul. Kościuszki 44,przyłącza ciepłowniczego ul. Konopnickiej, przyłącza ciepłowniczego do ul. Lwowskiej, przyłącza ciepłowniczego ul. Kościuszki 59, sieci ciepłowniczej od przyłącz Lwowska-Konopnicka 23, sieci ciepłowniczej WP -od Lwowskiej do Konopnickiej N(10), sieci ciepłowniczej NP. ul. Konopnicka 36 N(10), sieci ciepłowniczej ul. Kościuszki, stacji wymienników Kościuszki 28- układu rozliczenia energii elektrycznej, stacji wymienników ul. Konopnicka 21-układ rozliczeniowy, stacji wymienników na cele CWU+CO N(10), wymiennikowni ul. Kościuszki 28, wymiennikowni - ul. Rycerska 12, wymiennikowni - ul. Rycerska 20, wymiennikowni - ul. Rycerska 4, wymiennikowni Domter - ul.Kościuszki 63 N(10), wymiennikowni Ecom-Piramida ul. Lwowska 31 N(10), wymiennikowni ul. Konopnickiej 17, wymiennikowni ul. Konopnickiej 23, wymiennikowni ul. Konopnickiej 25, wymiennikowni ul. Konopnickiej 27

Przedmiot przetargu jest wydzierżawiony.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu - sieci ciepłowniczej nr 1 wynosi netto1.304.612 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące sześćset dwanaście złotych 00/100 groszy) do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 130.461,20 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złoty 20/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu – sieci ciepłowniczej nr 1.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1”  w terminie do dnia 17 listopada 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 131.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 18 listopada 2014 r. do godziny 1400 Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 18 listopada 2014 r. .(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg na sprzedaż  sieci ciepłowniczej nr 1”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 roku o godzinie 900 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu - sieci ciepłowniczej nr 2 wynosi netto  974.658 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy )do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 97.465,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 80/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu – sieci ciepłowniczej nr 2.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 2”  w terminie do dnia 17 listopada 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 98.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 18 listopada 2014 r. do godziny 1400 Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 18 listopada 2014 r. .(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg na sprzedaż  sieci ciepłowniczej nr 2”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Przetargi odbędą się w drodze publicznej licytacji.

Przedmioty przetargów można oglądać w Chorzowie, w dni robocze od dnia 28 października 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-091-600. Dokumenty techniczne oraz umowę dzierżawy można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 27 października 2014 r do 17 listopada 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargów dostępne są pod numerem telefonu: 32-349-16-30 - Z-ca Dyr. Tech. Marcin Kania, 603-922-287 - specjalista ds. majątkowych Stanisław Borczyk oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Każda z sieci ciepłowniczej jest przedmiotem odrębnego postępowania, co oznacza, że należy złożyć odrębną ofertę na zakup określonej sieci ciepłowniczej.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania

a) pisemnej oferty,                                                                                                                      

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży. 

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy miesiące),

b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

c) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

d) kopia dowodu wpłaty wadium,

Dokumenty wymienione w pkt a) do d) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty zgodnie z w.w wymogami.

Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy  w imieniu swoim i małżonka i nabywa rzeczy na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu. bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy . O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia  umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, który nie został nabywcą, zostanie mu zwrócone, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy , traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowo. Elektrownia Chorzów S.A. informuje że obydwie sieci ciepłownicze są wydzierżawione.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.