Data ogłoszenia: 2015-02-10

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Data ogłoszenia: 2014-12-01

  Treść ogłoszenia 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3

usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej

(dawny teren Huty Baildon)

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku            komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie  przetargu ustnego (publicznej licytacji) na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej,   składającej się z:

1.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr V

2.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr VI

3.       Systemu wody grzewczej Huta Baildon,

oraz działki gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2 (słownie pięćdziesiąt dziewięć metrów  kwadratowych)             zabudowanej budynkiem garażu położonej w Katowicach w rejonie ul. Żelaznej, objętej księgą      wieczystą KA1K/00071698/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Wymienione w pkt 1 - 2 sieci rurociągów oraz system wody grzewczej jest  wydzierżawiany. Działka gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2  nie jest wydzierżawiana.

Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie sieci ciepłowniczej i oddzielnie działki.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 256.193,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć     tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy  złote 00/100 groszy) do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 25.619,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 30/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w Katowicach”  w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 2.562,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień  22 grudnia 2014 r. do godziny 1400. Oferty w zamkniętych          kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 22 grudnia 2014 r. .(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w              Katowicach”. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 23 grudnia 2014 roku o godzinie 900 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,  w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.

Przedmiot przetargu można oglądać w Katowicach, w dni robocze od  dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-092-100. Dokumenty techniczne, umowę dzierżawy można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od  2 grudnia 2014 r do 19 grudnia 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargów dostępne są pod numerem telefonu: Pan Jerzy Świeca 697-092-100, Pan Marcin Kania 609 309-380 oraz Pan Stanisław Borczyk 603-922-287 - oraz na        stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania:

a) pisemnej oferty,                                                                                                                      

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz    warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

e) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z      dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu             ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży. 

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

1)    aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy             miesiące),

2)    zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

3)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

4)    dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

5)    kopia dowodu wpłaty wadium,

6)    oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach    licytacji,

Dokumenty wymienione w pkt 1) do 6) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty zgodnie z w.w wymogami.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6      Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.) Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy  w imieniu swoim i małżonka i nabywa rzeczy na majątek wspólny i       wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.     Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy.             O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży   nabywcy nastąpi w dniu zawarcia  umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, który nie został nabywcą, zostanie mu zwrócone, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym     terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny   nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.