Data ogłoszenia: 2015-02-10

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Data ogłoszenia: 2014-12-04

KOMUNIKAT

KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. informuje, iż;

przedmiot przetargu:

1.       Zabudowana nieruchomość usytuowana w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia w skład której wchodzą:

a)            prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1851/37 o powierzchni 962 m² (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00006111/7 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

b)             budynek wymiennikowni „Chorzów 17 Sierpnia” o powierzchni użytkowej 147,5 m2 i kubaturze 781 m

c)            ogrodzenie o długości 156 mb,

d)            transformator typu 01b.

– nie jest wydzierżawiana, Tauron Dystrybucja S.A. w Gliwicach korzysta z w/w nieruchomości tj. lokalu użytkowego o powierzchni ok. 25 m2 znajdującego się w budynku wymiennikowni, w której znajdują się urządzenia stacji transformatorowej  SN/nN nrCC5,

2.       Cena wywoławcza przedmiotu przetargu stanowiąca kwotę 175.503,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote 00/100 groszy) jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym przepisami.

 

 

Data ogłoszenia: 2014-12-01

   Treść ogłoszenia 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503         Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego - publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia w skład której wchodzą:

a) prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1851/37 o powierzchni 962 m² (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00006111/7 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

1) budynku wymiennikowni „Chorzów 17 Sierpnia” o powierzchni użytkowej 147,5 m2 i kubaturze 781 m,

2) ogrodzenia o długości 156 mb,

3) transformatora typu 01b.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy 17 Sierpnia. Przedmiot przetargu jest wydzierżawiany.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu stanowi kwotę 175.503,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote 00/100 groszy).

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. 17 sierpnia w Chorzowie, w dni robocze od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia  19 grudnia 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod      numerem telefonu (32) 3491-600 wewn. 609 lub 624. Dokumenty     geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od  2  grudnia 2014 r do dnia 19  grudnia 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu: Pan Marcin Kania -  609-309-380, Pan Stanisław Borczyk 603-922-287 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 17.550,30 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 30/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej         przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto:: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości  w Chorzowie przy ul. 17 Sierpnia” w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przesłania:

a) pisemnej oferty,            

b) kopii dowodu wpłaty wadium,

c) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz    warunkami licytacji,

d) pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

e) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; oferowaną cenę,  oświadczenie o zapoznaniu się z     dokumentami, stanem prawnym i technicznym przedmiotu licytacji, nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży. 

Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

1)    aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż trzy             miesiące),

2)    zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

3)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

4)    oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

5)    kopia dowodu wpłaty wadium,

6)    oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach    licytacji,

Dokumenty wymienione w pkt 1) do 6) oferent może załączyć do przedłożonej oferty.

Termin składania ofert ustala się na dzień  22 grudnia 2014 r. do godziny 1400 Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 22 grudnia 2014 r. .(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta i opisana napisem „przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia”

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 1756,00 .zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy).

Licytacja odbędzie się w dniu 23 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst        jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu     organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie za  oferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym     terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.