Data ogłoszenia: 2015-07-05

PRZETARG NR I

Nabywcą w/w działek w wyniku licytacji została firma TRANSPORT TOWAROWY Handel Opałem Mirosław Stasiak” Kletnia ul, Dworcowa nr 2 , 97-545 GOMUNICE Postępowanie zakończone.

PRZETARG NR II

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie zakończone.

PRZETARG NR III

Nabywcą w wyniku licytacji została firma EC Ciepło Sp. z o.o. 41-503 Chorzów ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 – Miasto Chorzów skorzystało z prawa pierwokupu - Postępowanie zakończone. 

PRZETARG NR IV

 

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-02-09

   Treść ogłoszenia 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza  przetargi ustne (publiczne licytacje)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej i Legnickiej

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503       Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza                     przeprowadzenie przetargów ustnych w drodze publicznej licytacji:

 

PRZETARG NR I

1. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

a)                  działka nr 1925/139, o powierzchni 15.496 m² (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli oraz naniesień,

b)       działka nr 1782/109, o powierzchni 88 m² (słownie: osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

c)       działka nr 1784/110,  o powierzchni 123 m² (słownie sto dwadzieścia trzy metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 15.707 m2 (słownie: piętnaście tysięcy, siedemset siedem metrów kwadratowych),

objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 698.929,00 zł (słownie:sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu        oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)       złożenie pisemnej oferty,

2)       uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 69.892,90 (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg NR I Działka nr 1925/139, nr 1782/109, 1784/110”. w terminie do dnia 25 lutego 2015 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 6990,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 luty 2015 r. do godziny 14 00.Oferty w zamkniętychkopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem Przetarg NR I Działka nr 1925/139,             nr 1782/109, nr 1784/110”.

Licytacja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

PRZETARG NR II

2. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

a)                  działka nr 1471/60, o powierzchni 749 m² (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),\

b)                  działka nr 1472/60,  o powierzchni 1525m² (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych),

c)                   działka nr 1732/59,  o powierzchni 793 m² (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),

d)                  działka nr 1733/59,  o powierzchni 1485 m² (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

łącznej powierzchni 4.552 m2 (słownie: cztery tysięce;pięćset pięćdziesąt dwa metry kwadratowe), objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 87.540,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem  tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu       oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 8.754,00 zł (słownie osiem tysięcy siedemset pięćdziesiątcztery złotych 00/100 groszy). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg NR II Działka nr 1471/60, nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”. w terminie do dnia 25 lutego 2015 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega                              oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 luty 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg NR II Działka nr 1471/60,          nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”.

Licytacja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

PRZETARG NR III

3. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

a)       działka nr 1673/152, o powierzchni 70 m² (słownie: siedemdziesiąt metrów kwadratowych),

b)                  działka nr 1676/159, o powierzchni 977 m² (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem metrów              kwadratowych),

c)       działka nr 1662/145,  o powierzchni 510 m² (słownie pięćset dziesięć metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 1.557 m2 (słownie jeden tysiąc pięćset pięćdziesąt siedem metrów kwadratowych)      objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 28.495,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewiećdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 2.849,50 zł (słownie dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – przetarg NR III Działka       nr 1673/152, nr 1676/159, nr 1662/145,”. w terminie do dnia 25 lutego 2015 r., do godz. 14.00. Za datęwniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 luty 2015 r. do godziny 14 00.Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać dodnia 26 lutego 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg NR III Działka nr 1673/152,       nr 1676/159, nr 1662/145,”. Licytacja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

PRZETARG NR IV

4. Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu usytuowanej w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15 w skład której wchodzą:

a) działka nr 3363/370 o powierzchni 3.877 m² (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Chorzowie, przy ulicy Legnickiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00010560/0,

b) urządzenia wodociągowe.

Nabywca zobowiązany będzie na podstawie art. 305.1. i nast. KC ustanowić  niedopłatne służebności przesyłu na rzecz Elektrowni Chorzów S.A w Chorzowie dotyczące sieci ciepłowniczych i energetycznych oraz przyłącza wodnego do Wymiennikowni Przedpole Azoty.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 599.780,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 59.978,00 zł (słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg NR IV Działka nr 3363/370, ul. Legnickanr 15”. w terminie do dnia 25 lutego 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 luty 2015 r. do godziny 14 00.Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg NR IV Działka nr 3363/370, ul. Legnicka nr 15”. Licytacja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 1300 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej.

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     kopię dowodu wpłaty wadium,

d)    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz      warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą wterminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena       wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu         organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie      zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie     zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanych przetargów zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczone na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 9 luty 2015 r. do dnia 24 lutego 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  32- 3491600 wewn.609, lub 32- 3491600 wewn.624 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.