Data ogłoszenia: 2015-07-15

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargów - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowania zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-02-20

   Treść ogłoszenia 

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetargi ustne

na sprzedaż sieci ciepłowniczych

nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary

oraz

nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej

(dawny teren Huty Baildon)

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargów ustnych (publicznych licytacji) na sprzedaż:

PRZETARG NR I

1.                  na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

 - przewodów, sieci i armatury CO i CWU N(10), przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 2, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu ciepłowniczego magistralnego - sieć nr I N(10,) rurociągu ciepłowniczego magistralnego -sieć nr I N(10), rurociągu ciepłowniczego WP - obieg pierwotny, rurociągu wody zimnej z Prefabrykacji do wymiennika przedp.-W1, rurociągu ciepłowniczego WP - obieg wtórny, Rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu CWU-od wymiennikowni Przedpole-W1 do odbiorców, rurociągu wody grzewczej 2xDn 100 ul. Legnicka 15 N(10), sieci ciepłowniczej "Przed. Południowe"-węzły cieplne, sieci ciepłowniczej do budynku ul. Rębaczy i Wiejska N(10), pompy CO kierunek Korvita – 1, pompy CO kierunek- Rexpol – 1, pompy cyrkulacyjnej - 1 N(10), wymienników JAD 6/50 kierunek Korvita - 6 N(10), wymienników JAD 6/50 kierunek Rexpol - 4 N(10), wymiennikowni "Barbara" N(10),wymiennikowni "Przedpole Południowe" Legnicka, wymiennikowni CWU - kompakt W1, Kompaktowej stacji wymienników ciepła w wymiennikowni 17-go Sierpnia, przyłącza ciepłowniczego - firma HABENDA, przyłącza ciepłowniczego - firma KORVITA, przyłącza ciepłowniczego - firma PLASTON, przyłącza ciepłowniczego - ul. Rębaczy 2, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 14, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 8, przyłącza ciepłowniczego - ZPM BARBARA, przyłącza pomiarowego -firma REXPOL 2, licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Korvita-1 kpl.

Przedmiot przetargu jest wydzierżawiony.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  wynosi netto 1.304.612 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące sześćset dwanaście złotych 00/100 groszy. Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)      złożenie pisemnej oferty,

2)      uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa  wadium w wysokości 130.461,20 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złoty 20/100 groszy).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg Nr I na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 w Chorzowie”  w terminie do dnia  19 marca 2015 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 131.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2015 r. do godziny 14 00.Oferty w zamkniętychkopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 20 marca  2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg Nr I na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 w Chorzowie”.

Licytacja odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

PRZETARG NR II

2.            na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

- sieci ciepłowniczej WP N(10), kanału ciepłowniczego od Kościuszki 16-30 do Konopnickiej 21 N(10),kanału ciepłowniczego od Lwowskiej do Konopnickiej 36 N(10), kanału ciepłowniczego N(10) , rurociągu ciepłowniczego magistralnego N(10), sieci ciepłowniczej WP N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego – linia  II N(10), przyłącza ciepłowniczego SP nr 29- ul. Lwowska 36, przyłącza ciepłowniczego-LO Katolickie-Kościuszki 11, przyłącza ciepłowniczego -ul. Kościuszki 44,przyłącza ciepłowniczego ul. Konopnickiej, przyłącza ciepłowniczego do ul. Lwowskiej, przyłącza ciepłowniczego ul. Kościuszki 59, sieci ciepłowniczej od przyłącz Lwowska-Konopnicka 23, sieci ciepłowniczej WP -od Lwowskiej do Konopnickiej N(10), sieci ciepłowniczej NP. ul. Konopnicka 36 N(10), sieci ciepłowniczej ul. Kościuszki, stacji wymienników Kościuszki 28- układu rozliczenia energii elektrycznej, stacji wymienników ul. Konopnicka 21-układ rozliczeniowy, stacji wymienników na cele CWU+CO N(10), wymiennikowni ul. Kościuszki 28, wymiennikowni - ul. Rycerska 12, wymiennikowni - ul. Rycerska 20, wymiennikowni - ul. Rycerska 4, wymiennikowni Domter - ul.Kościuszki 63 N(10), wymiennikowni Ecom-Piramida ul. Lwowska 31 N(10), wymiennikowni ul. Konopnickiej 17, wymiennikowni ul. Konopnickiej 23, wymiennikowni ul. Konopnickiej 25, wymiennikowni ul. Konopnickiej 27

Przedmiot przetargu jest wydzierżawiony. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 974.658 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 97.465,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 80/100 groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg Nr II na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 2 w Chorzowie” w terminie do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 9.800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 20 marca 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg Nr II na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 2 w Chorzowie”.

Licytacja odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 1100  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

PRZETARG NR III

 

3.            na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej, składającej się z:

1.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr V

2.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr VI

3.       Systemu wody grzewczej Huta Baildon,

oraz działki gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2 (słownie pięćdziesiąt dziewięć metrów  kwadratowych) zabudowanej budynkiem garażu położonej w Katowicach w rejonie ul. Żelaznej, objętej księgą wieczystą KA1K/00071698/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Wymienione w pkt 1 - 2 sieci rurociągów oraz system wody grzewczej jest wydzierżawiany. Działka gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2  nie jest wydzierżawiana.Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie sieci ciepłowniczej i oddzielnie działki.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 256.193,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy) Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci lub tylko działki.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości  25.619,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 30/100 groszy) Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg Nr III na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w  Katowicach” w terminie do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 2.562,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnieprzesłać do dnia 20 marca  2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg Nr III na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w Katowicach”.

Licytacja odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 1200  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w  traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w tym  aktu notarialnego, ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanych przetargów zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczone na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia  18 marca 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  32- 3491600 wewn.609, lub 32- 3491600 wewn.624 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie