Data ogłoszenia: 2015-07-05

Odstąpiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-03-24

   Treść ogłoszenia         

   Specyfikacja techniczna 

     Pytania oferentów 

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza  

przetarg ustny (publiczną licytację)

 na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie

byłej Huty Baildon w Katowicach

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

Na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w skład której wchodzą:

a)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/54, o powierzchni 56 m² (słownie: pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) położonej w Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej (nr. ewidencyjny 03100006200)

b) prawo własności znajdującego się na działce nr 49/54, budynku garażowego o numerze inwentarzowym/ewidencyjnym 1020120400, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej,

dla w/w działki i budynku Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KAIK/00071698/9,

c)                    sieć rurociągów wody pitnej Huta Baildon nr XII, numer inwentarzowy 2110140300,

d)                  przyłącze wody pitnej w komorze C.O Baildon, numer inwentarzowy 2100139400,

e)                   system sieci kanalizacyjnej Baildon, numer inwentarzowy2010138900,

f)                   system wody pitnej Baildon, numer inwentarzowy 2010139000.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 2.070.000.00 zł (słownie dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złote 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość przedmiotu przetargu. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie poszczególnych składników przedmiotu przetargu wymienionych w pkt od a) do f).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)       złożenie pisemnej oferty,

2)       uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 207.000,00 zł (słownie dwieście siedem tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium uiszcza się w złotych. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 20.700,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych  00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 14 kwietnia 2015 r. do godziny 1400..Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 14 kwietnia 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg na sprzedaż zorganizowanej   części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”.

Licytacja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferta złożona winna zawierać:

a)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)   oferowaną cenę,

c)   kopię dowodu wpłaty wadium,

d) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz        warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)  pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym      przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacją sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby  upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena  wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu  własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień  przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca  zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie  zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły ogłoszonego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 24 marca 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) - 3491600 wewn.609, lub (32)- 3491600 wewn.624 oraz(32) 2588224.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.