Data ogłoszenia: 2015-07-05

W wyniku licytacji nabywcą działki gruntu wraz z prawem własności posadowionego na gruncie budynku podstacji P-10 usytuowanej w Katowicach w rejonie ul. Księdza Karola Żmijizostała firma Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. z siedzibą 40-084 Katowice ul. Opolska nr 22 - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-04-02

 Treść ogłoszenia            Specyfikacja sprzedawanych aktywów                 Mapka do Specyfikacji Sprzedaży Aktywów                   

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza  

przetarg ustny (publiczną licytację)

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu

wraz z prawem własności posadowionego na gruncie budynku podstacji P-10

usytuowanej w Katowicach w rejonie ul. Księdza Karola Żmiji

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekstjednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku podstacji P-10 usytuowanej w Katowicach w rejonie ul. Księdza Karola Żmiji wskład której wchodzą:

a)                  prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/20, o powierzchni 290 m² (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych),

b)                   prawo własności posadowionego na tej działce budynku podstacji P-10,

dla których Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KAIK/00071698/9.

Wyposażenie podstacji P-10 nie jest przedmiotem przetargu  i stanowi własność Elektrowni Chorzów S.A.

Nabywca zobowiązany będzie na podstawie art. 305.1. i nast. KC ustanowić w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatne służebności przesyłu na całej nieruchomoscina rzecz Elektrowni Chorzów S.A w Chorzowie dotyczące sieci energetycznych oraz urządzeń energetycznych w podstacji P-10.

Szczegółowe informacje dotyczące służebności przesyłu, sieci energetycznych i urzadzeń w podstacji zawarte są w Specyfikacji sprzedaży aktywów umieszczonej na stronie na stronie internetowej Elektrowni Chorzów S.A.- zakładka przetargi pod ogłoszeniem przetargowym.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 257.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiątsiedem  tysięcy złotych 00/100 groszy).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 25.700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych, 00/100 groszy ). Wadium uiszcza się w złotych. Wadium należy wpłacić przelewem  na konto: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium –     „Przetarg działka nr 47/ 20 wraz budynkiem podstacji P-10”. w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 2.570,00 (słownie: dwa tysiące tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 27 kwietnia 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg działka nr 47/ 20 wraz            budynkiem podstacji P-10”

Licytacja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     kopię dowodu wpłaty wadium,

d)    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacją sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w  trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczone na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty techniczne, wypisy i wyrysy  można oglądać w dni robocze od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) - 3491600 wewn.609, lub (32)- 3491600 wewn.624 oraz (32) 2588224.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.