Data ogłoszenia: 2015-09-04

Elektrownia Chorzów S.A

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

 zawiadamia

o przedłużeniu terminów ustalonych w ogłoszeniu przetargowym zamieszczonym W Dzienniku Zachodnim dniu 27 kwietnia 2015 r. i  zmiany w dniu 22 czerwca 2015 r.

na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie umożliwienia poboru wody i odprowadzania ścieków.

 

  • Termin wpłacania wadium ustala się na dzień 14 października 2015 r.
  • Termin złożenia ofert ustala się na dzień 15   października 2015 r.
  • Termin otwarcia ofert i licytacji ustala się na dzień 16 października 2015 r. godzina 10 00.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia przetargowego pozostają bez zmian.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 W Chorzowie

Data ogłoszenia: 2015-06-22

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskie -  Curie 3

zawiadamia

o przedłużeniu terminu wpłacenia wadium i składania ofert

na sprzedaż w trybie przetargu ustnego (publicznej licytacji)

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie

 byłej Huty Baildon w Katowicach

 

W ogłoszeniu przetargowym zamieszczonym w Dzienniku Zachodnim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Elektrownia Chorzów S.A. przedłuża ustalone w nim terminy:

·         Do uiszczenia wadium - na dzień 9 września 2015 r.

·         Do złożenia oferty przetargowej na dzień 10 września 2015 r.

·         Do oglądania przedmiotu przetargu, do dnia 4 września 2015 r.

Termin licytacji ustala na dzień 11 września 2015 r. godzina 1000.

Pozostałe zapisy w/w ogłoszenia oraz SIWZ pozostają bez zmian.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2015-04-28

   Treść ogłoszenia         

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza

przetarg ustny (publiczną licytację)

 na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie

byłej Huty Baildon w Katowicach

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

Na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie  zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w skład której wchodzą:

a)  prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/54, o powierzchni 56 m² (słownie: pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) położonej w Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej (nr. inwentarzowym 03100006200)

b) prawo własności znajdującego się na działce nr 49/54, budynku garażowego o numerze inwentarzowym 1020120400, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej, dla w/w działki i budynku Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KAIK/00071698/9,

c)  sieć rurociągów wody pitnej Huta Baildon nr XII, numer inwentarzowy 2110140300,

d)  przyłącze wody pitnej w komorze C.O Baildon, numer inwentarzowy 2100139400,

e) system sieci kanalizacyjnej Baildon, numer inwentarzowy 2010138900,

f)  system wody pitnej Baildon, numer inwentarzowy 2010139000.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 2.070.000.00 zł (słownie dwa milionysiedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza obejmuje całość przedmiotu przetargu. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie poszczególnych składników przedmiotu przetargu wymienionych w pkt od a) do f).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)  złożenie pisemnej oferty,

2)  uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 207.000,00 zł (słownie dwieście siedem tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium uiszcza się w złotych. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: mBank S.A. Katowice numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekóww terminie do dnia 19 czerwca 2015 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 20.700,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych  00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 22 czerwca 2015 r. do godziny 1400..Oferty w zamkniętych kopertachnależy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”.

Licytacja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.wChorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferta złożona winna zawierać:

a)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)   oferowaną cenę,

c)   kopię dowodu wpłaty wadium,

 d)  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)  pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym    przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacją sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazaćczy występuje w imieniu  własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w  trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu  organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień  przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły ogłoszonego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 19 czerwca 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu:(32)-3491600 wewn.624 oraz (32) 2588224.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

w Chorzowie.