Data ogłoszenia: 2015-07-05

W wyniku licytacji nabywcą działki gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli urządzenia wodociągowego została firma IZO-BLOK S.A. 41-503 Chorzów ul. Narutowicza nr 15 - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-05-05

   Treść ogłoszenia          Specyfikacja sprzedawanych aktywów         

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłaszaprzetarg ustny (publiczną licytacje)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu

wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503       Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza   przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu usytuowanej w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15 w skład, której wchodzą:

a) działka nr 3363/370 o powierzchni 3.877 m² (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Chorzowie, przy ulicy Legnickiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00010560/0 (cena 380.220,00 zł)

b)  urządzenia wodociągowe (cena 30.780,00 zł).

Nabywca zobowiązany będzie na podstawie art. 305.1. i nast. KC ustanowić  niedopłatne służebności przesyłu na rzecz Elektrowni Chorzów S.A w Chorzowie dotyczące sieci ciepłowniczych i energetycznych oraz przyłącza wodnego do Wymiennikowni Przedpole Azoty.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 411.000,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

Nie dopuszcza się mozliwości sprzedaży w drodze przetargowej poszczególnych składników przedmiotu przetargu.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)  złożenie pisemnej oferty,

2)  uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 41.100,00 zł (słownie czerdzieści jeden tysięcy sto złotych 00/00 groszy). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: mBank Katowice. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg Działka nr 3363/370, ul. Legnicka nr 15”. w terminie do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 4.110,00 zł (słownie: cztery tysięce sto dziesięć złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 maja 2015 r. do godziny 14 00.Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 26maja 2015 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg Działka nr 3363/370, ul.  Legnicka nr 15”. Licytacja odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej.

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     kopię dowodu wpłaty wadium,

d)  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz      warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena       wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu  organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku  komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie      zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie     zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpis z księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty  techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 22 maja 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32- 3491600 wewn.624 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania   przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

  

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

W Chorzowie.