Data ogłoszenie: 2015-07-5

Odstąpiono od przeprowadzenie przetargu - nie wpłynęła żadna oferta. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2015-05-05

   Treść ogłoszenia         

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli

usytuowanym w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji iprywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3 w skład którego wchodzą:

a) prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1834/76 o powierzchni 2237 m² (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

1) budynku socjalno - administracyjnego o powierzchni użytkowej 3749 m2 i kubaturze 67482 m3 ,

2) drogi i placu w rejonie budynku socjalno – administracyjnego o powierzchni 326,80 m2,

3) linii kablowej 6 kV do stacji Administracja,

4) przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

5) wymiennikowni CO/CWU w budynku biurowca,

6) systemu sygnalizacji napadu w obiektach Elektrowni Chorzów S.A.,

7) systemu telewizji dozorowanej Chorzów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

8) szlabanu typu G-4000.

 - stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 3,

b) prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1835/76 o powierzchni 1146 m² (słownie: jeden tysiąc  sto czterdzieści sześć metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

9)   budynku warsztatu mechanicznego o powierzchni 2000 m2 i kubaturze 9374 m3 ,

10) oświetlenia zewnętrznego przed warsztatem mechanicznym,

11) placu przy warsztacie mechanicznym o powierzchni 104 m2,

12) przyłącza gazowego do stołówki,

13) dźwigu osobo – towarowego nr 7,

14) stacji 6/0, 4/0, 23kV „Administracja” zasilająca  obiekty usługowe , budynek administracyjno – socjalny  budynek warsztatu mechanicznego,

15) transformatora 3 fazowego suchego 6/0, 4kV, 250 VA przy narzędziowni w budynku mechanicznym.

 - stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 3.

c) prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1949/76 o powierzchni 629 m² (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00042463/3 stanowiącej utwardzony plac.

Łączna powierzchnia nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, wraz prawem własności budynków i budowli posadowionych na gruncie dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 i Księgę Wieczystą Nr KA1C/00042463/3 wynosi 4.012 m2( słownie cztery tysiące dwanaście metrów kwadratowych). Budynek warsztatu i niektórelokale użytkowe w budynku administracyjnym sąwynajmowane.

Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 5.339.000,00 zł (słownie pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)  złożenie pisemnej oferty,

2)  uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości w wysokości 533.900,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w złotych  przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli usytuowanych w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3” w terminie do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 53.390,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące  trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy)).

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 maja 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 26 maja 2015 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli usytuowanych w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3”

Licytacja odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 1300 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Złożona oferta winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)      podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)      pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osobyupoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przeznabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 22 maja 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) 3491600 wewn.624 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.