Data ogłoszenia: 2015-09-04

W wyniku licytacji nabywcą zabudowanej nieruchomości została firma "BEATA RAK I-W RAK" 41-500 Chorzów ul. Św. Piotra nr 10/6 -POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2015-08-10

   Treść ogłoszenia       Specyfikacja sprzedaży aktywów        

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego - publicznej licytacji:

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia

w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1851/37 o powierzchni 962 m² (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00006111/7 wraz z prawem własności znajdujących się na niej:

1) budynku wymiennikowni „Chorzów 17 Sierpnia” o powierzchni użytkowej 147,5 m2 i kubaturze 781 m,

2) ogrodzenia o długości 156 mb,

3) transformatora typu 01b.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy 17 Sierpnia. Przedmiot przetargu jest wydzierżawiany.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 172.578,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy). Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 17.257,80 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 80/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w złotych  przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia” w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 1.726,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć  złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 1 września 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 1 września 2015 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia” Licytacja odbędzie się w dniu 2 września 2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Złożona oferta winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)      podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)       pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)      aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu oferty nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy z księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty można oglądać w dni robocze od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) 3491600 wewn.624 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.