Data ogłoszenia: 2015-09-15

    Treść ogłoszenia 

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

sprzedaży udziałów spółki

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji iprywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji sprzedaży udziałów w liczbie 34.717 Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku  ul. Armii Wojska Polskiego 8, 15-103 Białystok, zarejestrowanego pod numerem KRS 0000326335, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 5420200808.

Przedmiotem działalności Spółki są kompleksowe prace związane z robotami elektroenergetycznymi dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji.

Sprzedaż może nastąpić tylko na rzecz jednego nabywcy. Przez jednego nabywcę rozumie się także „konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów. Nie dopuszcza się zbycia części udziałów.

Cena wywoławcza  pakietu 34.717 Udziałów wynosi netto 9.850.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100 groszy).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 985.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć  tysięcy złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w złotych  przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – przetarg na sprzedaż udziałów ZWSE Białystok ” w terminie do dnia 12 października 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 98.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 13 października 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 13 października  2015 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż udziałów ZWSE Białystok”

Licytacja odbędzie się w dniu 14 października 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Złożona oferta winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

k)      informację o sposobie finansowania zakupu Udziałów;

l)     nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

m)    nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,

n)      nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

o)   Podpisany dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu oferty nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć udziały w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup udziałów bądź umowę o rozdzielności majątkowej.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). W przypadku gdy nabycie Udziałów wymaga:

1.    decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców;

- uczestnik licytacji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestnika licytacji i, który zaoferował najwyższą cenę,

wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy, w tym opłaty notarialne, podatki ponosi nabywca. Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów mogą nieodpłatnie otrzymać „Informację o Spółce” obejmującą sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok oraz Umowę Spółki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) 3491600.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.