Data ogłoszenia: 2015-11-20

     Treść ogłoszenia                 Schemat sieci        Charakterystyka urządzenia i parametry techniczne   Specyfikacja aktywów 

 

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci ciepłowniczej

nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej

(dawny teren Huty Baildon)

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego (publicznej licytacji):

 

Na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej, składającej się z:

1.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr V

2.       Sieci rurociągów wody grzewczej Huta Baildon – nr VI

3.       Systemu wody grzewczej Huta Baildon,

oraz działki gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2 (słownie pięćdziesiąt dziewięć metrów  kwadratowych) zabudowanej budynkiem garażu położonej w Katowicach w rejonie ul. Żelaznej, objętej księgą wieczystą KA1K/00071698/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Wymienione  sieci rurociągów oraz system wody grzewczej jest wydzierżawiany. Działka gruntu nr 49/53 o powierzchni 59 m2  nie jest wydzierżawiana.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 257.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci lub tylko działki.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 25.700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcysiedemset złotych 00/100 groszy) Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg nasprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w  Katowicach” w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 2.570,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 11 grudnia 2015 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 w Katowicach”.

Licytacja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku o godzinie 1100  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia aktu notarialnego lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przedzawarciem aktu notarialnego w traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia  aktu notarialnego, ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów i umieszczone na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia 10 grudnia  2015 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  32 - 3491600, 32 - 3491624 lub 32 – 2588224 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

w Chorzowie.