Data ogłoszenia: 2016-06-17

     Treść ogłoszenia              Specyfikacja aktywów-woda    Specyfikacja aktywów-ścieki 

El

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza

przetarg ustny (publiczną licytację)

 na sprzedaż składników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

zlokalizowanych  na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach

służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503           Chorzów, na podstawie Statutu Spółki, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 747 z późn. zm.) w związku  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów      trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.)     ogłasza:

I

Przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji  na sprzedaż  składników aktywów trwałych zlokalizowanych  na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach służących do działalności w     zakresie zaopatrzenia w wodę w skład której wchodzą:

a)                  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/54, o powierzchni 56 m² (słownie: pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) położonej w Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej ( nr. inwentarzowym 03100006200), dla której to działki i budynku Sąd     Rejonowy w Katowice – Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę   Wieczystą  Nr  KA1K/00071698/9,

b)                  prawa własności garażu murowanego o powierzchni  16,64 m2 posadowionego na w/w nieruchomości  (o numerze inwentarzowym 1020120300) stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położonego w   Katowicach, w rejonie ulicy Żelaznej,

c)                    sieci rurociągów wody pitnej HUTA BAILDON nr XII, ( nr inwentarzowy 2110140300),

d)                  przyłącza wody pitnej w komorze C.O Baildon, ( nr inwentarzowy 2100139400),

e)                   system sieci wody pitnej BAILDON, ( nr inwentarzowy 2010139000.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu stanowi netto kwota 1.314.378,00  zł (słownie jeden milion trzysta czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych  00/100 groszy).

II

Przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji  na sprzedaż składników aktywów   trwałych  zlokalizowanych  na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach    służących do działalności w zakresie odprowadzania ścieków wchodzących w skład systemu sieci kanalizacyjnej Huty Baildon w Katowicach (nr inwentarzowy 2010138900).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  stanowi netto kwota 520.346,00 zł (słownie pięćset dwadzieścia    tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy)

Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrownia Chorzów S.A. nie dopuszcza możliwości sprzedaży w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników przedmiotu przetargów.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)                  złożenie pisemnej oferty,

2)                  uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadia w następującej wysokości:

·     na sprzedaż  składników aktywów  trwałych zlokalizowanych  na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę w wysokości 131.437,80 zł  (słownie sto trzydzieści jeden tysięcy, czterysta trzydzieści siedem złotych 80/100 groszy),

·   na sprzedaż składników aktywów trwałych zlokalizowanych  na terenie byłej Huty Baildon w    Katowicach    służących do działalności w zakresie odprowadzania ścieków wchodzących w skład systemu sieci    kanalizacyjnej Huty Baildon w Katowicach w wysokości52.034,60 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące, trzydzieści cztery złote, 60/100 grosy)

Wadium uiszcza się w złotych. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: mBank SA Katowice   85 1140 1078 0000 4009 2500 1001z dopiskiem:

·         „Wadium – Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w         Chorzowie służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę”  w przypadku nabycia składników      służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę

·       „Wadium – Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w         Chorzowie służących do odprowadzania ścieków” w przypadku  nabycia składników służących do       odprowadzania ścieków.

 w terminie do dnia 11 lipca 2016 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienia:

·     w przypadku  zbycia składników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę  na kwotę 13.144,00 zł (słownie:  trzynaście  tysięcy, sto czterdzieści cztery złotych 00/100 groszy),

·     w przypadku  zbycia skłądników ktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do odprowadzania ścieków” na kwotę 5.204,00 zł (słownie: pięć  tysięcy, dwieście  cztery   złotych  00/100 groszy).

Termin składania ofert na przetargi ustala się na dzień 11 lipca 2016 r. do godziny 1400..Oferty w                  zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia  11 lipca 2016 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem:

·   „Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę” - w przypadku nabycia składników      służących do    działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę

·     „Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie          służących do odprowadzania ścieków.” - w przypadku  nabycia składników służących do    odprowadzania ścieków.

Licytacje odbędą się w dniu:

·     na sprzedaż składników aktywów trwałych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do      działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę w dniu 12 lipca 2016 roku o godzinie 900 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122),

·     na sprzedaż składnikówaktywów trwałych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do       odprowadzania ścieków” w dniu 12 lipca 2016 roku o godzinie 1100 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A.w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferta złożona winna zawierać:

a)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)   oferowaną cenę,

c)   kopię dowodu wpłaty wadium,

d)    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz        warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)  pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym      przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacją sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena       wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Nabywcaskładników aktywów trwałych  Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej  służebności polegającej na prawie przechodu i przejazdu do budynku połozonego na działce nr 49/54,

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu      własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst        jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w  trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu         organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień  przed podpisaniem  aktu notarialnego/umowy.. O terminie podpisania aktu notarialnego/umowy nabywca     zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego./podpisania umowy Wadium przepada na rzecz     Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie  zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną    nabywcami, zostanie  zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej           zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia aktu notarialnego/umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie        zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem    umowy/aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego/umowy ponosi nabywca. Przedmiot przetargu zostanie przekazany           protokołem  zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po            podpisaniu umowy/aktu notarialnego.

Szczegóły ogłoszonego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonym na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty           techniczne można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 20 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) – 258 82 24 lub 697-092-100

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.