Data ogłoszenia: 2016-06-17

     Treść ogłoszenia                Specyfikacja aktywów         

    Zapytanie oferenta-1  ->  Odpowiedź do zapytanie oferenta-1 

El

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

na sprzedaż  praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A.

zabudowanej budynkiem warsztatu  mechanicznego

usytuowanych w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, na podstawie Statutu Spółki  oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 747 z późn. zm.) w związku  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

Na sprzedaż praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A. w skład którego wchodzą:

a)                  prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1835/76 o powierzchni 1146 m² (słownie: jeden tysiąc  sto czterdzieści sześć metrów kwadratowych) ( nr inwentarzowy. 0310003600)  wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku byłego warsztatu mechanicznego (nr inwentarzowy 1010100700) oraz stanowiącymi nierozłączną całość środkami trwałymi:

·                    Plac przy warsztacie mechanicznym (nr inwentarzowy 2430106800),

·                    Oświetlenie zewnętrzne (nr inwentarzowy 2940121500.)

dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW  KA1C 00018546/2.

b)                 prawo użytkowania wieczystego działki nr 1949/76 o powierzchni 629 m² (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) (nr inwentarzowy 03100041WL) dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW  KA1C 00042463/23

Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych działek.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 744.460,00 zł (słownie siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 74.446,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w złotych  przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – sprzedaż praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A. zabudowanej budynkiem warsztatu  mechanicznego usytuowanych w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3” w terminie do dnia 11 lipca  2016 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 7.445,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć  złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 11 lipca 2016 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 11 lipca 2016 r. do godziny 1400na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Sprzedaż praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A. zabudowanej budynkiem warsztatu  mechanicznego usytuowanych w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3”

Licytacja odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 roku o godzinie 1300  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Złożona oferta winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu oferty nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Nabywca zobowiązany jest  do ustanowienia nieodpłatnych służebności  polegających na prawie:

·         Dostępu do przyłącza energetycznego i stacji transformatorowej – bud. warsztatu mechanicznego,

·         Dostępu do przyłącza gazu,

·         Przechodu i przejazdu przez bramę wjazdową i plac przed warsztatem mechanicznym,

·         Dostępu, przechodu i przejazdu  do wejścia ewakuacyjnego z schronu – na placu przed warsztatem mechanicznym.

·         Dostępu, przechodu i przejazdu do studzienki kanalizacyjnej.

 - na rzecz każdoczesnego właściciela działki wskazanej przez Elektrownię Chorzów S.A.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów zamieszczonej na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmiot przetargu oraz odpisy z księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, od dnia 20 czerwca  2016 r. do dnia 8 lipca 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (32) 3491624 lub 603922287 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.

 

 Zapytania oferentów:

1. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z przetargiem ustnym (licytacją publiczną) na sprzedaż nieruchomości w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.
Po pierwsze wyjaśnienia wymaga termin, w którym nabywca winien zapłacić różnicę między wylicytowaną ceną a wpłaconym wadium. Czy ma to nastąpić najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, jak zostało określone w Ogłoszeniu o przetargu, czy ma to nastąpić najpóźniej do dnia podpisania umowy, jak zostało zawarte w Specyfikacji. Jest tu bowiem rozbieżność.
Natomiast druga kwestia wymagająca wyjaśnienia to fakt, że w piśmie z dnia 03.03.2016r. Eletrownia Chorzów poinformowała Miasto, że część parteru budynku byłego warsztatu mechanicznego jest wynajmowana spółce POLCARGO na tzw. pobieralnię. Natomiast w dokumentach przetargowych nie są opisane żadne obciążenia tej nieruchomości. Dlatego też proszę o wyjaśnienie, czy umowa najmu obecnie obowiązuje i w jakim trybie zostanie przez Elektrownię rozwiązana.


ODPOWIEDŹ NA  ZAPYTANIA

 w sprawie przetargu na sprzedaż  praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A. zabudowanej budynkiem byłego Warsztatu Mechanicznego usytuowanych w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej - Curie 3

 

W odpowiedzi na pytania związane z przetargiem ustnym (licytacją publiczną) na sprzedaż nieruchomości w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. –Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie informuje:

1.       nabywca winien zapłacić różnicę między wylicytowaną ceną, a wpłaconym wadium -  „najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego”

2.       Obecnie Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie ma z firmą POLCARGO INTERNATIONAL Spółka z o.o. 70-900 Szczecin  ul. H. Pobożnego 5  zawarte dwie umowy na najem pomieszczeń w budynku byłego Warsztatu Mechanicznego to jest:

a)       Umowę najmu z dnia 3 stycznia 2011 r. na wynajem pomieszczeń, w tym magazynku próbek  o powierzchni 20,72 m2w budynku byłego Warsztatu Mechanicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Zgodnie z § 4  pkt.2  rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

b)       Umowę najmu pomieszczeń z dnia 1 marca 2012 r. nr 12/HG/M/12 stanowiących część budynku byłego Warsztatu Mechanicznego o łącznej powierzchni  142,4 m2.Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie § 8 pkt 1 i 2 każda ze stron może ją wypowiedzieć z 3 miesięcznym okresem  wypowiedzenia. Umowa może być także rozwiązana na zasadzie porozumienia  stron w każdym czasie.