Data ogłoszenia: 2016-10-27

Zapytanie numerr 1 do przetargu.

Szanowni Państwo

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na sprzedaż sieci ciepłowniczych nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary zwracamy się z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dot. przedmiotu postępowania, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Aspekty prawne 

1.     W jakiej formie i kiedy Ogłaszający przetarg planuje zawrzeć z oferentem, któremu udzielone zostanie przybicie, umowę sprzedaży wszystkich składników aktywów trwałych stanowiących przedmiot przetargu ustnego (dalej: Aktywa), biorąc pod uwagę § 19 w zw. z § 13 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. oraz  art. 3 pkt 3 i 3a ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego? Czy wszystkie oferowane Aktywa stanowią budowle, a w konsekwencji nieruchomości w myśl w/w przepisów?

2.     Czy został opracowany projekt umowy sprzedaży Aktywów ? Jeśli tak prosimy o jego przesłanie.

3.     Czy został sporządzony operat dot. Aktywów ( lub inny szczegółowy wykaz Aktywów)? Jeśli tak prosimy o jego przesłanie.

4.     Czy nieruchomości, na których są posadowione Aktywa, są obciążone służebnością przesyłu na rzecz Ogłaszającego przetarg?

5.     Czy Aktywa stanowią przedmiot jakiegokolwiek postępowania polubownego, sądowego lub administracyjnego lub wystąpiono wobec Ogłaszającego przetarg z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Aktywów?

6.     Czy wobec Ogłaszającego przetarg (lub innego podmiotu, np. dzierżawcy) jakakolwiek osoba trzecia wysunęła dotąd roszczenia związane z korzystaniem z nieruchomości osób trzecich bez tytułu prawnego, w szczególności roszczeń o ustanowienie służebności przesyłu  lub wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, które miałyby związek z Aktywami? Czy Ogłaszający przetarg jest obecnie uczestnikiem (lub wnioskodawcą) postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu mających związek z Aktywami?

7.     Która strona ma ponieść koszty sporządzenia umowy sprzedaży, opłat notarialnych oraz koszty wpisów przejścia na nabywcę służebności przesyłu w księgach wieczystych nieruchomości, które zostały obciążone w/w służebnościami?

8.     Czy Aktywa stanowią przedmiot jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Ogłaszającym przetarg a osobą trzecią, w szczególności umowy najmu lub dzierżawy? Jeśli tak - jakie są warunki umowy, do kiedy umowa obowiązuje? Czy w razie nabycia Aktywów nabywca wstępuje w przedmiotowy stosunek zobowiązaniowy na miejsce Ogłaszającego przetarg na mocy art. 678 k.c. lub art. 678 w zw. z art.  694 k.c.?

9.     Czy Aktywa stanowią przedmiot ograniczonych praw rzeczowych? Jakich?

10.   Czy Ogłaszający przetarg jest stroną umów sprzedaży ciepła zawartych z odbiorcami (do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem Aktywów)? Prosimy o udostępnienie/przesłanie umów sprzedaży ciepła z odbiorcami. 

11.   Czy Ogłaszający przetarg posiada zawartą umowę na zakup (dostawę) ciepła z wytwórcą ciepła? Prosimy o udostępnienie / przesłanie umowy z wytwórcą, dostawcą ciepła.

12.   Czy Ogłaszający przetarg posiada taryfę dla ciepła? Prosimy o jej przesłanie.

13.   Czy w zakres przedmiotu postępowania przetargowego wchodzi również sieć ciepłownicza nr 3 Huta Baildon?

                              

Aspekty techniczno – handlowe   

14.   Prosimy o przesłanie:

a.  schematu sieci z oznaczeniem sieci ciepłowniczej i zewnętrznej instalacji odbiorczej węzłów i zasilanych budynków oraz granic własności i granic sprzedaży ciepła; 

b.  zestawienia sprzedaży ciepła i mocy zamówionej w latach 01.2013 ÷ 09.2016 w rozbiciu na poszczególnych odbiorców z podaniem grupy taryfowej w podziale na c.o. i c.w.u. – rozbicie miesięczne.

c.   zestawienia zakupu ciepła i mocy zamówionej w latach 01.2013 ÷ 09.2016 – rozbicie miesięczne.

d.  planu rozwoju sieci ciepłowniczych i/lub zestawienia planowanych do przyłączenia nowych odbiorców.

e.  analizy pracy sieci ciepłowniczej.

f.   programu pracy sieci ciepłowniczej.

g.  planu rozwoju w zakresie sieci cieplnych, komór ciepłowniczych, armatury sieciowej i węzłów cieplnych na lata 2016 ÷ 2018.

14.   Jak przedstawiają się rzeczywiste parametry pracy sieci cieplnej (temperatury: zasilania i powrotu wody sieciowej, przepływy).

15.   Prosimy o przedstawienie:

a.  wykonanych zadań z planu inwestycji, remontów i modernizacji (sieci, komory, armatura sieciowa, węzły) za lata 2013 ÷ 2015/2016 oraz planu inwestycji remontów na rok 2017;

b.  zestawienia awarii/usterek sieci z podaniem średnic i zakresu prac które występowały w latach 2013 ÷ 2016 –rozbicie roczne.

c.   zestawienia awarii/usterek węzłów cieplnych z podaniem adresów i rodzaju zdarzeń, które w nich występowały 2013 ÷ 2016 – rozbicie roczne.

16.          Prosimy o wypełnienie załącznika nr 1 Zestawienie Danych Technicznych

 

Odpowiedź na zapytanie numer 1:

W sprawie przetargu ustnego (publicznej licytacji) na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 oraz sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary.

 

Aspekty prawne:

1.      Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po zakończeniu licytacji. Mając na uwadze art.49kc  elementy sieci są ruchomościami.

2.      Jest opracowany projekt umowy.

3.      Został przygotowany operat do wglądu w siedzibie firmy.

4.      5. 6. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada służebności przesyłu dla przedmiotowych aktywów oraz nie jest uregulowany sposób korzystania z nieruchomości, na których posadowione są sieci ciepłownicze przez ogłaszającego przetarg. W przypadku sieci nr 1 są dwa postępowania o uregulowanie korzystania z  nieruchomości. W przypadku sieci nr 2 jest jedno roszczenie o uregulowanie korzystania z nieruchomości

7.      Koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

8.      Aktywa stanowią przedmiot dzierżawy na rzecz osoby trzeciej. Umowa dzierżawy jest do wglądu w siedzibie firmy.

9.      Aktywa nie stanowią przedmiotu ograniczonych praw rzeczowych.

10.  Ogłaszający przetarg nie jest stroną umów sprzedaży ciepła z odbiorcami, stroną umów sprzedaży ciepła z odbiorcami jest obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji
i obrotu ciepłem.

11.  Ogłaszający przetarg nie jest stroną umowy zakupu ciepła z wytwórcą ciepła, stroną umowy zakupu ciepła z wytwórcą ciepła jest obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.

12.  Ogłaszający przetarg nie posiada taryfy dla ciepła, taryfę dla ciepła posiada obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.

13.  W zakres przedmiotu postępowania przetargowego nie wchodzi sieć ciepłownicza nr 3 – Huta Baildon, która została w bieżącym roku sprzedana.

 

Aspekty techniczno-handlowe:

14.  Sieci ciepłownicze będące przedmiotem postępowania przetargowego od 01.01.2014r. zostały wydzierżawione, dzierżawca do chwili obecnej prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem:

a.       schemat sieci będący w naszym posiadaniu stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi, brak jest informacji nt. granic własności i sprzedaży ciepła,

b.      ogłaszający przetarg nie dysponuje zestawieniem sprzedaży ciepła i mocy za okres 01.2014-09.2016. Dane roczne dla grup taryfowych z 2013 roku przedstawiają się następująco:

Sieć nr 1:  DS.11               2 384 GJ       0,400 MW

                 DS.14             21 204 GJ       3,881 MW

Sieć nr 2: DS.21               2 656 GJ       0,460 MW

                 DS.22             19 654 GJ       3,695 MW

                 DS.24               2 930 GJ       0,500 MW

c.       ogłaszający przetarg nie dysponuje zestawieniem zakupu ciepła i mocy za okres 01.2014-09.2016. Dane roczne dla poszczególnych sieci z 2013 roku przedstawiają się następująco:

Sieć nr 1:                          25 445 GJ       2,550 MW     

Sieć nr 2:                         31 324 GJ       4,032 MW

d.      ogłaszający przetarg nie posiada planów rozwoju sieci ciepłowniczych,

e.       ogłaszający przetarg nie posiada analiz pracy sieci ciepłowniczych,

f.       ogłaszający przetarg nie posiada programu pracy sieci ciepłowniczych,

g.      ogłaszający przetarg nie posiada planów rozwoju sieci ciepłowniczych na lata 2016-2018.

15.  Praca sieci ciepłowniczej odbywa się w oparciu o aktualną tabelę regulacyjną TAURON Ciepło Sp. z o.o.

16.  a. z uwagi na fakt iż majątek sieciowy stanowi przedmiot dzierżawy od 2014 do chwili obecnej oraz przeznaczony był do sprzedaży Elektrownia Chorzów S.A. nie planowała i nie ponosiła nakładów inwestycyjnych związanych z tym majątkiem,

b. i c. zestawienie awarii/usterek przedstawiają tabele poniżej:

 

Lp.

Rok

Jaka sieć

Opis zdarzenia - lokalizacja

1

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności na kolektorze
CO w komorze

2

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie
 CWU – ul. Wiejska 4 (wymiana rur)

3

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –ul. Wiejska 18 (wymiana rur)

4

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

5

2014

Nr 1

Montaż wymiennika płytowego na potrzeby CWU – ( Awaria cyrkulacji CWU)

6

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2

7

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Wiejska 18

8

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU -
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

9

2014

Nr 1

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
ul. Wiejska 8. W związku z brakiem możliwości naprawy rurociągu CWU na odcinku Wymiennikownia - węzeł ul. Wiejska 8 dokonano zmian w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej polegające na podłączeniu do układu podgrzewu zimnej wody z miejscowego ujęcia.

10

2015

Nr 1

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
 ul. Wiejska

11

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Wiejska (wymiana rur)

12

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

13

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Legnicka – kierunek Przedpole Azoty (wymiana rur)

14

2015

Nr 1

Wymiana  rur CO – ul. Wiejska

15

2015

Nr 1

Wymiana  rur CO (znajdujących się pod drogą dojazdową do biurowca) – ul. Wiejska

16

2015

Nr 1

Awaria cieci CO – ul. Wiejska. Z uwagi na brak zgody na wejście do komory ciepłowniczej nie usunięto awarii.

17

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 Spółdzielnia

18

2015

Nr 1

Awaria zaworu regulacyjnego Danfoss – wymiennikownia Barbara.

 

19

2016

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO – wymiennikownia Przedpole Azoty (wymiana rur)

 

Lp.

Rok

Jaka sieć

Opis zdarzenia - lokalizacja

1

2014

Nr 2

Usunięcie awarii w układzie sterowania – wymiennikownia ul. Rycerska 10 (wymiana czujnika temp. zewn.)

2

2014

Nr 2

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
ul. Lwowska 37 (wymiana zaworu zwrotnego)

3

2014

Nr 2

Wymiana  rur CO w komorze ul. Rycerska

4

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 komora ul. Kościuszki - Kopalnia ( wymiana rur )

5

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 ul. P. Skargi 2 (wymiana rur)

6

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Słowiańska  (wymiana rur)

7

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 teren Elektrociepłowni ELCHO

8

2015

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO – komora
ul. Rycerska

9

2016

Nr 1

Awaria pompy cyrkulacyjnej w wymiennikowni Barbara + nieszczelność  w układzie cyrkulacji CWU – kier. ul. Rębaczy 2. W związku z powyższym dokonano zmian w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej w węźle, polegające na podłączeniu do układu podgrzewu zimnej wody z miejscowego ujęcia.

10

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Słowiańska (założenie obejmy naprawczej)

11

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 ul. Słowiańska ( wymiana rur )

12

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności w węźle ciepłowniczym ul. P. Skargi 2 (montaż śrubunku )

 

17.  Zestawienie danych technicznych infrastruktury sieciowej określone w załączniku nr 1 do zapytania, przedstawiają częściowo załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej odpowiedzi oraz zawarte są w treści odpowiedzi i pozostałych danych uzupełniających poniżej. Innymi danymi ogłaszający przetarg nie dysponuje.

 

Pozostałe dane uzupełniające:

18.  Zużycie energii elektrycznej na potrzeby wymiennikowni w okresie 2013-2015:

2013               162 MWh

2014               154 MWh

2015               165 MWh

19.  Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych odbywają się ręcznie we wszystkich lokalizacjach, brak zdalnego odczytu danych.

20.  Ogłaszający przetarg nie posiada danych odnośnie strat ciepła w sieci ciepłowniczych w latach 2014-2015, starty ogółem w roku 2013 wyniosły 14%.