Data ogłoszenia: 2016-10-10

    Treść ogłoszenia                Specyfikacja      

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza  przetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503       Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza                     przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

a)                  działka nr 1471/60, o powierzchni 749 m² (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),\

b)                  działka nr 1472/60,  o powierzchni 1525m² (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych),

c)                   działka nr 1732/59,  o powierzchni 793 m² (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),

d)                  działka nr 1733/59,  o powierzchni 1485 m² (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

łącznej powierzchni 4.552 m2 (słownie: cztery tysięce;pięćset pięćdziesąt dwa metry kwadratowe), objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 138.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu       oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 13.840,00 zł (słownie trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: mBank SA Katowice 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg Działka nr 1471/60, nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”. w terminie do dnia 4 listopada 2016 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 1.384,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

Termin składania ofert ustala się na dzień 7 listopada 2016 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia             7  listopada 2016 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg Działka nr 1471/60,   nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”.

Licytacja odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     kopię dowodu wpłaty wadium,

d)    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz      warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą wterminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena       wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu         organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie      zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie     zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia 12 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  32- 3491644 lub 32- 3491624 .

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.