Data ogłoszenia: 2016-10-10

    Treść ogłoszenia                Specyfikacja           Zapytania i odpowiiedzi do przetargu

 Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci ciepłowniczych

nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego (publiczna licytacja) na sprzedaż:

sieci ciepłowniczej nr 1 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

 - przewodów, sieci i armatury CO i CWU N(10), przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 2, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu ciepłowniczego magistralnego - sieć nr I N(10,) rurociągu ciepłowniczego magistralnego -sieć nr I N(10), rurociągu ciepłowniczego WP - obiegpierwotny, rurociągu wody zimnej z Prefabrykacji do wymiennika przedp.-W1, rurociągu ciepłowniczego WP - obieg wtórny, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu CWU-od wymiennikowni Przedpole-W1 do odbiorców, rurociągu wody grzewczej 2xDn 100 ul.Legnicka 15 N(10), sieci ciepłowniczej "Przed. Południowe"-węzły cieplne, sieci ciepłowniczej do budynku ul. Rębaczy i Wiejska N(10), pompy CO kierunek Korvita – 1, pompy CO kierunek- Rexpol – 1, pompy cyrkulacyjnej - 1 N(10), wymienniki JAD 6/50 kierunek Korvita - 6 N(10), wymienniki JAD 6/50 kierunek Rexpol - 4 N(10), wymiennikowni "Barbara" N(10),wymiennikowni "Przedpole Południowe" Legnicka, wymiennikowni CWU - kompakt W1, kompaktowej stacji wymienników ciepła w wymiennikowni przy ulicy Wiejskiej, przyłącza ciepłowniczego - firma HABENDA, przyłącza ciepłowniczego - firma KORVITA, przyłącza ciepłowniczego - firma PLASTON, przyłącza ciepłowniczego - ul. Rębaczy 2, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 14, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 8,  przyłącza ciepłowniczego - ZPM BARBARA, przyłącza pomiarowego -firma REXPOL 2, licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Korvita-1 kpl. licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Rexpol-1 kpl. Zasilanie budynków: Narutowicza, Adamieckiego, Maciejkowickiej, KM Policji, Szkoła Budowlana.

oraz

sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

- sieci ciepłowniczej WP N(10), kanału ciepłowniczego od Kościuszki 16-30 do Konopnickiej 21 N(10),kanału ciepłowniczego od Lwowskiej do Konopnickiej 36 N(10), kanału ciepłowniczego N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego N(10), sieci ciepłowniczej WP N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego – linia II N(10), przyłącza ciepłowniczego SP nr 29- ul. Lwowska 36, przyłącza ciepłowniczego-LO Katolickie - Kościuszki 11, przyłącza ciepłowniczego -ul. Kościuszki 44,przyłącza ciepłowniczego ul. Konopnickiej, Bogdaina, przyłącza ciepłowniczego do ul. Lwowskiej, przyłącza ciepłowniczego ul. Kościuszki 59, sieci ciepłowniczej od przyłącz Lwowska-Konopnicka 23, sieci ciepłowniczej WP -od Lwowskiej do Konopnickiej N(10), sieci ciepłowniczej NP. ul. Konopnicka 36 N(10), sieci ciepłowniczej ul. Kościuszki, stacji wymienników Kościuszki 28 - układu rozliczenia energii elektrycznej, stacji wymienników ul. Konopnicka 21-układ rozliczeniowy, stacji wymienników na cele CWU+CO N(10), wymiennikowni ul. Kościuszki 28, wymiennikowni - ul. Rycerska 12, wymiennikowni - ul. Rycerska 20, wymiennikowni - ul. Rycerska 4, wymiennikowni Domter - ul. Kościuszki 63 N(10), wymiennikowni Ecom-Piramida ul. Lwowska 31 N(10), wymiennikowni ul. Konopnickiej 15,17, 23,25,27, 36N (10), wymiennikowni ul. Poniatowskiego 17, wymiennikowni ul. Słowiańska 14, 22,30,38, 6

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 1.326.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie poszczególnych sieci czy też pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 132.600 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczych w Chorzowie”w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 13.260 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 7 listopada  2016 r. do godziny 1400. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 7 listopada 2016 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczych w Chorzowie”.

Licytacja odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku o godzinie 1200  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy  lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przedzawarciem umowy  w  traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy, ponosi nabywca.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”. Przedmiot przetargu jest dzierżawiony.

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia 12 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu ,697092200 lub 32- 34916119 .

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.