Data ogłoszenia: 2016-11-10

    Treść ogłoszenia wraz ze specyfikacja      

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Chorzowie
i Katowicach na rok 2017r.

 

I. Informacje o zamawiającym

 

Zamawiającym jest:

Elektrownia  Chorzów  S.A.

ul. M.Skłodowskiej-Curie  3

41-503 Chorzów

 

Adres do korespondencji:

Elektrownia  Chorzów  S.A.

ul. M.Skłodowskiej-Curie  3

41-503 Chorzów

tel. główny                                           032  3491600

fax.                                                       032  2415066

osoba odpowiedzialna                      Tomasz Sodowski tel. 603922290, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.      Tryb postępowania

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert.

 

III.      Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Chorzowie i w Katowicach.

 

2.      Specyfikacja zamówienia:

 

Elektrownia Chorzów S.A. przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
w 6 punktach poboru energii elektrycznej, w tym 2 na napięciu 110 kV i 4 na napięciu 6 kV. Energia elektryczna pobierana jest w 3 lokalizacjach: 5 punktów poboru energii w Katowicach (2 x 110kV i 3 x 6kV) oraz 1 punkt poboru w Chorzowie (6kV). Pobór energii elektrycznej odbywa się w około 75% w celu dalszej odsprzedaży, pozostała część energii zużywana jest na potrzeby własnej działalności gospodarczej, jako odbiorcy końcowego i na potrzeby strat sieciowych. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są zmodernizowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Elektrownia Chorzów S.A. posiada zawartą rozdzieloną umowę dystrybucyjną.

Oferta na sprzedaż energii elektrycznej powinna być sporządzona zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ poprzez określenie ceny całodobowej energii elektrycznej tj.  bez podziału na strefy:

- dla celów dalszej odsprzedaży (energia „czarna” bez akcyzy) dla obiektów OSDn w Katowicach oraz

- na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach (energia elektryczna bez akcyzy).

Ilościowe zamówienie planowanego poboru energii elektrycznej wynosi 6 300 MW w tym 5000 MWh dla poboru na potrzeby dalszej odsprzedaży oraz  1300 MWh dla poboru na potrzeby własne.

Pobór energii elektrycznej w poszczególnych strefach wynosi odpowiednio: 25% szczyt przedpołudniowy, 15% szczyt popołudniowy, 60% reszta doby.

Oczekujemy przedstawienia oferty sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego
tj. z uwzględnieniem kosztów obowiązującego zakupu i umorzenia wszystkich świadectw pochodzenia energii elektrycznej (obiekty w Chorzowie i Katowicach) oraz w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym do naszej sieci elektroenergetycznej (obiekty w Katowicach). Ceny powinny być cenami netto nie zawierającymi podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Preferowane przez nas jest zgłaszanie wyłącznie planów miesięcznych poboru energii elektrycznej, bez rozliczania odchyleń, natomiast nie jesteśmy obecnie zainteresowani zgłaszaniem grafików godzinowych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i nie będzie wnosił zastrzeżeń do wielkość odchyleń od ilościowego zamówienia planowanego poboru energii elektrycznej określonego w niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy obecni odbiorcy Zamawiającego skorzystają z prawa do zmiany sprzedawcy pomniejszając tym samym energię zakupioną przez Zamawiającego. Preferowane warunki płatności to min. 14 dniowy termin płatności w miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie jesteśmy zainteresowani zapłatą rat planowych energii w okresie rozliczeniowym.

 

 

 

 

IV.   Termin wykonania zamówienia

 

Sprzedaż należy wykonać w terminie: rok 2017r. tj. okres od 01.01-31.12.2017r.

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. Z treści załączonych do oferty dokumentów
w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

 

VI.  Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w załączeniu do oferty

 

1. Dane oferenta.

2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – osoby fizyczne,

3. Odpis z KRS - osoby prawne,

4. Koncesję na obrót energią elektryczną.

5. Projekt umowy sprzedaży.

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

1.      Oferty wykonawcy przekazują drogą mailową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ponadto pisemnie (listownie) na adres korespondencyjny.

2.       Informacji w sprawach przedmiotu zamówienia udziela się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oraz telefonicznie pod numerem 603922290 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7 - 14.

3.       Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

VIII.  Termin ważności oferty

 

1.     Termin ważności oferty winien wynosić co najmniej 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert określonego w pkt. X.

2.      Związanie ofertą cenową następuje z dniem pisemnego poinformowania wykonawcy o wyborze jego oferty.

 

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową zgodnie z Przedmiotem zamówienia.

2.       Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

3.       Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

4.       Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

5.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

7.       Formularz oferty oraz załączniki i inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty
w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.

8.       Podpis (podpisy) musi być złożony przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

X. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

 

Oferty należy przesłać droga mailową na adresy określone w pkt VII ust. 1. w terminie do dn. 15 listopada 2016r.,  do godz. 12 00 oraz przesłać oryginał listownie na adres korespondencyjny Elektrowni Chorzów  S.A.

 

XI.  Opis sposobu obliczania ceny

 

1.       Cena ofertowa netto, winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2.       Oferowane ceny są stałe przez cały okres realizacji zamówienia.

3.       Wykonawca określa w ofercie ceny netto.

4.       Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich .

5.       Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

6.       Oferta cenowa winna być przedstawiona zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 

XII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął głównie kryterium najniższej ceny oferty.

 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

1.       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.

2.       Zamawiający dopuszcza negocjacje z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

3.       Za związanie ofertą cenową przyjmuje się fakt pisemnego poinformowania wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty.

4.       Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zawarcia docelowej umowy sprzedaży energii elektrycznej do 7 dni od dnia poinformowania wykonawcy o wyborze jego oferty.

 

XIV .Informacje dodatkowe

 

1.     Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych negocjacji z najlepszymi trzema oferentami oraz dodatkowo
z obecnym sprzedawcę energii elektrycznej, jeżeli jego oferta nie znajdzie się w gronie trzech najlepszych ofert.

2.     Wykonawca przyjmuje do wiadomości i nie będzie wnosił zastrzeżeń do wielkości odchyleń od ilościowego zamówienia planowanego poboru energii elektrycznej określonego w pkt. III ust. 2., w przypadku gdy obecni odbiorcy Zamawiającego skorzystają z prawa do zmiany sprzedawcy pomniejszając tym samym energię zakupioną przez Zamawiającego.

 

Elektrownia Chorzów S.A.