Data ogłoszenia: 2016-11-30

    Treść ogłoszenia          Specyfikacja   

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej

 usytuowanych w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego (publiczna licytacja) na sprzedaż:

1)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 1 o długości 620 m (17 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 93.773 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 9.377,30 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 1” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 937,73 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 1”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 900 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

2)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 2 o długości 760 m (25 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 126.007,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedem złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 12.600,70 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych siedemdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 2” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 1.260,07 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych siedem groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 2”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 930  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

3)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 3 o długości 30 m (1 studzienka) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 3.120,00 zł (słownie: trzy tysiące                                sto dwadzieścia złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 312,00 zł (słownie: trzysta dwanaście złotych) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 3” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W3”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

4)    Sieci kanalizacji deszczowej W -4 o długości 220 m (6 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 26.400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 2.640,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 4” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  264,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 4”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1030 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

5)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 9 o długości 705 m (30 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 110.885,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 11.088,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 9” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  1.108,85 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 9”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1100 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

6)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 10 o długości 190 m (8 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 27.532,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 2.753,20 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 10” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  275,32 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W10”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1130 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

7)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 10B o długości 80 m (3 studzienki) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 5.866,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 586,60 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 10B” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 58,66 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 10B”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

8)    Sieci kanalizacji deszczowej W -- 10C o długości 256 m (10 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 41.536,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 4.153,60 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W10C” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 415,36 zł (słownie: czterysta piętnaście złotych trzydzieści sześć groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 10C”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1230 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

9)    Sieci kanalizacji deszczowej W - 11 o długości 165 m (7 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 28.622,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem  tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 2.862,20 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 11” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  286,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 11”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1300 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

10)   Sieci kanalizacji deszczowej W - 15 o długości 500 m (15 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 33.408,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta osiem złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 3.340,80 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W15” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  334,08 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery złote osiem groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 15”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1330 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

11)   Sieci kanalizacji deszczowej W - 15A o długości 260 m (6 studzienek) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 13.416,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta szesnaście złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 1.341,60 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści jeden złoty sześćdziesiąt groszy) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W15A” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 134,16 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote szesnaście groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 15A”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1400 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

12)     Sieci kanalizacji deszczowej W -16 o długości 30 m (2 studzienki) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 1.920,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 192,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W16” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 16”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1430 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

13). Sieci kanalizacji deszczowej W - 17A o długości 30 m (1 komora) zlokalizowanej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 3.120,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych). Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 312,00 zł (słownie: trzysta dwanaście złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W17A” w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę  31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złoty dwadzieścia groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 grudnia 2016 r. do godziny 15 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godziny 1500na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej W - 17A”.

Licytacja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 1500 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Szczegółowa mapa z naniesionymi sieciami kanalizacji deszczowej znajduje się w Sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów.

Sieci posiadają nieuregulowany stan terenowo - prawny.

 

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                 aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni od zakończenia licytacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy  lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny traci złożone wadium. Koszty zawarcia umowy, ponosi nabywca.

Szczegóły przeprowadzanych przetargów zawarte są Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczone na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu oraz dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można oglądać w dni robocze od dnia 2 grudnia 2016 r. do dnia  20 grudnia 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32 - 3491624. 32 - 258 82 24 lub 697-092-100.

 Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

w Chorzowie.

Data ogłoszenia: 2016-11-10

    Treść ogłoszenia wraz ze specyfikacja      

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Chorzowie
i Katowicach na rok 2017r.

 

I. Informacje o zamawiającym

 

Zamawiającym jest:

Elektrownia  Chorzów  S.A.

ul. M.Skłodowskiej-Curie  3

41-503 Chorzów

 

Adres do korespondencji:

Elektrownia  Chorzów  S.A.

ul. M.Skłodowskiej-Curie  3

41-503 Chorzów

tel. główny                                           032  3491600

fax.                                                       032  2415066

osoba odpowiedzialna                      Tomasz Sodowski tel. 603922290, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.      Tryb postępowania

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert.

 

III.      Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Chorzowie i w Katowicach.

 

2.      Specyfikacja zamówienia:

 

Elektrownia Chorzów S.A. przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
w 6 punktach poboru energii elektrycznej, w tym 2 na napięciu 110 kV i 4 na napięciu 6 kV. Energia elektryczna pobierana jest w 3 lokalizacjach: 5 punktów poboru energii w Katowicach (2 x 110kV i 3 x 6kV) oraz 1 punkt poboru w Chorzowie (6kV). Pobór energii elektrycznej odbywa się w około 75% w celu dalszej odsprzedaży, pozostała część energii zużywana jest na potrzeby własnej działalności gospodarczej, jako odbiorcy końcowego i na potrzeby strat sieciowych. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są zmodernizowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Elektrownia Chorzów S.A. posiada zawartą rozdzieloną umowę dystrybucyjną.

Oferta na sprzedaż energii elektrycznej powinna być sporządzona zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ poprzez określenie ceny całodobowej energii elektrycznej tj.  bez podziału na strefy:

- dla celów dalszej odsprzedaży (energia „czarna” bez akcyzy) dla obiektów OSDn w Katowicach oraz

- na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach (energia elektryczna bez akcyzy).

Ilościowe zamówienie planowanego poboru energii elektrycznej wynosi 6 300 MW w tym 5000 MWh dla poboru na potrzeby dalszej odsprzedaży oraz  1300 MWh dla poboru na potrzeby własne.

Pobór energii elektrycznej w poszczególnych strefach wynosi odpowiednio: 25% szczyt przedpołudniowy, 15% szczyt popołudniowy, 60% reszta doby.

Oczekujemy przedstawienia oferty sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego
tj. z uwzględnieniem kosztów obowiązującego zakupu i umorzenia wszystkich świadectw pochodzenia energii elektrycznej (obiekty w Chorzowie i Katowicach) oraz w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym do naszej sieci elektroenergetycznej (obiekty w Katowicach). Ceny powinny być cenami netto nie zawierającymi podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Preferowane przez nas jest zgłaszanie wyłącznie planów miesięcznych poboru energii elektrycznej, bez rozliczania odchyleń, natomiast nie jesteśmy obecnie zainteresowani zgłaszaniem grafików godzinowych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i nie będzie wnosił zastrzeżeń do wielkość odchyleń od ilościowego zamówienia planowanego poboru energii elektrycznej określonego w niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy obecni odbiorcy Zamawiającego skorzystają z prawa do zmiany sprzedawcy pomniejszając tym samym energię zakupioną przez Zamawiającego. Preferowane warunki płatności to min. 14 dniowy termin płatności w miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie jesteśmy zainteresowani zapłatą rat planowych energii w okresie rozliczeniowym.

 

 

 

 

IV.   Termin wykonania zamówienia

 

Sprzedaż należy wykonać w terminie: rok 2017r. tj. okres od 01.01-31.12.2017r.

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. Z treści załączonych do oferty dokumentów
w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

 

VI.  Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w załączeniu do oferty

 

1. Dane oferenta.

2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – osoby fizyczne,

3. Odpis z KRS - osoby prawne,

4. Koncesję na obrót energią elektryczną.

5. Projekt umowy sprzedaży.

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

1.      Oferty wykonawcy przekazują drogą mailową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ponadto pisemnie (listownie) na adres korespondencyjny.

2.       Informacji w sprawach przedmiotu zamówienia udziela się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oraz telefonicznie pod numerem 603922290 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7 - 14.

3.       Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

VIII.  Termin ważności oferty

 

1.     Termin ważności oferty winien wynosić co najmniej 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert określonego w pkt. X.

2.      Związanie ofertą cenową następuje z dniem pisemnego poinformowania wykonawcy o wyborze jego oferty.

 

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową zgodnie z Przedmiotem zamówienia.

2.       Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

3.       Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

4.       Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

5.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

7.       Formularz oferty oraz załączniki i inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty
w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.

8.       Podpis (podpisy) musi być złożony przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

X. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

 

Oferty należy przesłać droga mailową na adresy określone w pkt VII ust. 1. w terminie do dn. 15 listopada 2016r.,  do godz. 12 00 oraz przesłać oryginał listownie na adres korespondencyjny Elektrowni Chorzów  S.A.

 

XI.  Opis sposobu obliczania ceny

 

1.       Cena ofertowa netto, winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2.       Oferowane ceny są stałe przez cały okres realizacji zamówienia.

3.       Wykonawca określa w ofercie ceny netto.

4.       Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich .

5.       Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

6.       Oferta cenowa winna być przedstawiona zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 

XII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął głównie kryterium najniższej ceny oferty.

 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

1.       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.

2.       Zamawiający dopuszcza negocjacje z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

3.       Za związanie ofertą cenową przyjmuje się fakt pisemnego poinformowania wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty.

4.       Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zawarcia docelowej umowy sprzedaży energii elektrycznej do 7 dni od dnia poinformowania wykonawcy o wyborze jego oferty.

 

XIV .Informacje dodatkowe

 

1.     Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych negocjacji z najlepszymi trzema oferentami oraz dodatkowo
z obecnym sprzedawcę energii elektrycznej, jeżeli jego oferta nie znajdzie się w gronie trzech najlepszych ofert.

2.     Wykonawca przyjmuje do wiadomości i nie będzie wnosił zastrzeżeń do wielkości odchyleń od ilościowego zamówienia planowanego poboru energii elektrycznej określonego w pkt. III ust. 2., w przypadku gdy obecni odbiorcy Zamawiającego skorzystają z prawa do zmiany sprzedawcy pomniejszając tym samym energię zakupioną przez Zamawiającego.

 

Elektrownia Chorzów S.A.

Data ogłoszenia: 2016-10-10

    Treść ogłoszenia                Specyfikacja           Zapytania i odpowiiedzi do przetargu

 Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny

na sprzedaż sieci ciepłowniczych

nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego (publiczna licytacja) na sprzedaż:

sieci ciepłowniczej nr 1 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

 - przewodów, sieci i armatury CO i CWU N(10), przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 2, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu ciepłowniczego magistralnego - sieć nr I N(10,) rurociągu ciepłowniczego magistralnego -sieć nr I N(10), rurociągu ciepłowniczego WP - obiegpierwotny, rurociągu wody zimnej z Prefabrykacji do wymiennika przedp.-W1, rurociągu ciepłowniczego WP - obieg wtórny, rurociągu ciepłowniczego z KWK Barbara Chorzów, rurociągu CWU-od wymiennikowni Przedpole-W1 do odbiorców, rurociągu wody grzewczej 2xDn 100 ul.Legnicka 15 N(10), sieci ciepłowniczej "Przed. Południowe"-węzły cieplne, sieci ciepłowniczej do budynku ul. Rębaczy i Wiejska N(10), pompy CO kierunek Korvita – 1, pompy CO kierunek- Rexpol – 1, pompy cyrkulacyjnej - 1 N(10), wymienniki JAD 6/50 kierunek Korvita - 6 N(10), wymienniki JAD 6/50 kierunek Rexpol - 4 N(10), wymiennikowni "Barbara" N(10),wymiennikowni "Przedpole Południowe" Legnicka, wymiennikowni CWU - kompakt W1, kompaktowej stacji wymienników ciepła w wymiennikowni przy ulicy Wiejskiej, przyłącza ciepłowniczego - firma HABENDA, przyłącza ciepłowniczego - firma KORVITA, przyłącza ciepłowniczego - firma PLASTON, przyłącza ciepłowniczego - ul. Rębaczy 2, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 14, przyłącza ciepłowniczego - ul. Wiejska 8,  przyłącza ciepłowniczego - ZPM BARBARA, przyłącza pomiarowego -firma REXPOL 2, licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Korvita-1 kpl. licznika ciepła - opomiarowanie kierunku Rexpol-1 kpl. Zasilanie budynków: Narutowicza, Adamieckiego, Maciejkowickiej, KM Policji, Szkoła Budowlana.

oraz

sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanej w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary składającej się z:

- sieci ciepłowniczej WP N(10), kanału ciepłowniczego od Kościuszki 16-30 do Konopnickiej 21 N(10),kanału ciepłowniczego od Lwowskiej do Konopnickiej 36 N(10), kanału ciepłowniczego N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego N(10), sieci ciepłowniczej WP N(10), rurociągu ciepłowniczego magistralnego – linia II N(10), przyłącza ciepłowniczego SP nr 29- ul. Lwowska 36, przyłącza ciepłowniczego-LO Katolickie - Kościuszki 11, przyłącza ciepłowniczego -ul. Kościuszki 44,przyłącza ciepłowniczego ul. Konopnickiej, Bogdaina, przyłącza ciepłowniczego do ul. Lwowskiej, przyłącza ciepłowniczego ul. Kościuszki 59, sieci ciepłowniczej od przyłącz Lwowska-Konopnicka 23, sieci ciepłowniczej WP -od Lwowskiej do Konopnickiej N(10), sieci ciepłowniczej NP. ul. Konopnicka 36 N(10), sieci ciepłowniczej ul. Kościuszki, stacji wymienników Kościuszki 28 - układu rozliczenia energii elektrycznej, stacji wymienników ul. Konopnicka 21-układ rozliczeniowy, stacji wymienników na cele CWU+CO N(10), wymiennikowni ul. Kościuszki 28, wymiennikowni - ul. Rycerska 12, wymiennikowni - ul. Rycerska 20, wymiennikowni - ul. Rycerska 4, wymiennikowni Domter - ul. Kościuszki 63 N(10), wymiennikowni Ecom-Piramida ul. Lwowska 31 N(10), wymiennikowni ul. Konopnickiej 15,17, 23,25,27, 36N (10), wymiennikowni ul. Poniatowskiego 17, wymiennikowni ul. Słowiańska 14, 22,30,38, 6

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 1.326.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) . Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych składników. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu oddzielnie poszczególnych sieci czy też pojedynczych składników sieci.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 132.600 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych) .

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A.  numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczych w Chorzowie”w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godz. 14.00.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 13.260 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 7 listopada  2016 r. do godziny 1400. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia 7 listopada 2016 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem – „Przetarg na sprzedaż sieci ciepłowniczych w Chorzowie”.

Licytacja odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku o godzinie 1200  w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę,

c)       kopię dowodu wpłaty wadium,

d)                 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e)      pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)                   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)                  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)        kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)        podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup przedmiotu przetargu bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy  lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przedzawarciem umowy  w  traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy, ponosi nabywca.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”. Przedmiot przetargu jest dzierżawiony.

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia 12 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu ,697092200 lub 32- 34916119 .

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie.

Data ogłoszenia: 2016-10-27

Zapytanie numerr 1 do przetargu.

Szanowni Państwo

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na sprzedaż sieci ciepłowniczych nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary zwracamy się z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dot. przedmiotu postępowania, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Aspekty prawne 

1.     W jakiej formie i kiedy Ogłaszający przetarg planuje zawrzeć z oferentem, któremu udzielone zostanie przybicie, umowę sprzedaży wszystkich składników aktywów trwałych stanowiących przedmiot przetargu ustnego (dalej: Aktywa), biorąc pod uwagę § 19 w zw. z § 13 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. oraz  art. 3 pkt 3 i 3a ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego? Czy wszystkie oferowane Aktywa stanowią budowle, a w konsekwencji nieruchomości w myśl w/w przepisów?

2.     Czy został opracowany projekt umowy sprzedaży Aktywów ? Jeśli tak prosimy o jego przesłanie.

3.     Czy został sporządzony operat dot. Aktywów ( lub inny szczegółowy wykaz Aktywów)? Jeśli tak prosimy o jego przesłanie.

4.     Czy nieruchomości, na których są posadowione Aktywa, są obciążone służebnością przesyłu na rzecz Ogłaszającego przetarg?

5.     Czy Aktywa stanowią przedmiot jakiegokolwiek postępowania polubownego, sądowego lub administracyjnego lub wystąpiono wobec Ogłaszającego przetarg z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Aktywów?

6.     Czy wobec Ogłaszającego przetarg (lub innego podmiotu, np. dzierżawcy) jakakolwiek osoba trzecia wysunęła dotąd roszczenia związane z korzystaniem z nieruchomości osób trzecich bez tytułu prawnego, w szczególności roszczeń o ustanowienie służebności przesyłu  lub wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, które miałyby związek z Aktywami? Czy Ogłaszający przetarg jest obecnie uczestnikiem (lub wnioskodawcą) postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu mających związek z Aktywami?

7.     Która strona ma ponieść koszty sporządzenia umowy sprzedaży, opłat notarialnych oraz koszty wpisów przejścia na nabywcę służebności przesyłu w księgach wieczystych nieruchomości, które zostały obciążone w/w służebnościami?

8.     Czy Aktywa stanowią przedmiot jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Ogłaszającym przetarg a osobą trzecią, w szczególności umowy najmu lub dzierżawy? Jeśli tak - jakie są warunki umowy, do kiedy umowa obowiązuje? Czy w razie nabycia Aktywów nabywca wstępuje w przedmiotowy stosunek zobowiązaniowy na miejsce Ogłaszającego przetarg na mocy art. 678 k.c. lub art. 678 w zw. z art.  694 k.c.?

9.     Czy Aktywa stanowią przedmiot ograniczonych praw rzeczowych? Jakich?

10.   Czy Ogłaszający przetarg jest stroną umów sprzedaży ciepła zawartych z odbiorcami (do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem Aktywów)? Prosimy o udostępnienie/przesłanie umów sprzedaży ciepła z odbiorcami. 

11.   Czy Ogłaszający przetarg posiada zawartą umowę na zakup (dostawę) ciepła z wytwórcą ciepła? Prosimy o udostępnienie / przesłanie umowy z wytwórcą, dostawcą ciepła.

12.   Czy Ogłaszający przetarg posiada taryfę dla ciepła? Prosimy o jej przesłanie.

13.   Czy w zakres przedmiotu postępowania przetargowego wchodzi również sieć ciepłownicza nr 3 Huta Baildon?

                              

Aspekty techniczno – handlowe   

14.   Prosimy o przesłanie:

a.  schematu sieci z oznaczeniem sieci ciepłowniczej i zewnętrznej instalacji odbiorczej węzłów i zasilanych budynków oraz granic własności i granic sprzedaży ciepła; 

b.  zestawienia sprzedaży ciepła i mocy zamówionej w latach 01.2013 ÷ 09.2016 w rozbiciu na poszczególnych odbiorców z podaniem grupy taryfowej w podziale na c.o. i c.w.u. – rozbicie miesięczne.

c.   zestawienia zakupu ciepła i mocy zamówionej w latach 01.2013 ÷ 09.2016 – rozbicie miesięczne.

d.  planu rozwoju sieci ciepłowniczych i/lub zestawienia planowanych do przyłączenia nowych odbiorców.

e.  analizy pracy sieci ciepłowniczej.

f.   programu pracy sieci ciepłowniczej.

g.  planu rozwoju w zakresie sieci cieplnych, komór ciepłowniczych, armatury sieciowej i węzłów cieplnych na lata 2016 ÷ 2018.

14.   Jak przedstawiają się rzeczywiste parametry pracy sieci cieplnej (temperatury: zasilania i powrotu wody sieciowej, przepływy).

15.   Prosimy o przedstawienie:

a.  wykonanych zadań z planu inwestycji, remontów i modernizacji (sieci, komory, armatura sieciowa, węzły) za lata 2013 ÷ 2015/2016 oraz planu inwestycji remontów na rok 2017;

b.  zestawienia awarii/usterek sieci z podaniem średnic i zakresu prac które występowały w latach 2013 ÷ 2016 –rozbicie roczne.

c.   zestawienia awarii/usterek węzłów cieplnych z podaniem adresów i rodzaju zdarzeń, które w nich występowały 2013 ÷ 2016 – rozbicie roczne.

16.          Prosimy o wypełnienie załącznika nr 1 Zestawienie Danych Technicznych

 

Odpowiedź na zapytanie numer 1:

W sprawie przetargu ustnego (publicznej licytacji) na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 oraz sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary.

 

Aspekty prawne:

1.      Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po zakończeniu licytacji. Mając na uwadze art.49kc  elementy sieci są ruchomościami.

2.      Jest opracowany projekt umowy.

3.      Został przygotowany operat do wglądu w siedzibie firmy.

4.      5. 6. Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada służebności przesyłu dla przedmiotowych aktywów oraz nie jest uregulowany sposób korzystania z nieruchomości, na których posadowione są sieci ciepłownicze przez ogłaszającego przetarg. W przypadku sieci nr 1 są dwa postępowania o uregulowanie korzystania z  nieruchomości. W przypadku sieci nr 2 jest jedno roszczenie o uregulowanie korzystania z nieruchomości

7.      Koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

8.      Aktywa stanowią przedmiot dzierżawy na rzecz osoby trzeciej. Umowa dzierżawy jest do wglądu w siedzibie firmy.

9.      Aktywa nie stanowią przedmiotu ograniczonych praw rzeczowych.

10.  Ogłaszający przetarg nie jest stroną umów sprzedaży ciepła z odbiorcami, stroną umów sprzedaży ciepła z odbiorcami jest obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji
i obrotu ciepłem.

11.  Ogłaszający przetarg nie jest stroną umowy zakupu ciepła z wytwórcą ciepła, stroną umowy zakupu ciepła z wytwórcą ciepła jest obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.

12.  Ogłaszający przetarg nie posiada taryfy dla ciepła, taryfę dla ciepła posiada obecny dzierżawca majątku ciepłowniczego, który prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.

13.  W zakres przedmiotu postępowania przetargowego nie wchodzi sieć ciepłownicza nr 3 – Huta Baildon, która została w bieżącym roku sprzedana.

 

Aspekty techniczno-handlowe:

14.  Sieci ciepłownicze będące przedmiotem postępowania przetargowego od 01.01.2014r. zostały wydzierżawione, dzierżawca do chwili obecnej prowadzi na tym majątku działalność koncesjonowaną przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem:

a.       schemat sieci będący w naszym posiadaniu stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi, brak jest informacji nt. granic własności i sprzedaży ciepła,

b.      ogłaszający przetarg nie dysponuje zestawieniem sprzedaży ciepła i mocy za okres 01.2014-09.2016. Dane roczne dla grup taryfowych z 2013 roku przedstawiają się następująco:

Sieć nr 1:  DS.11               2 384 GJ       0,400 MW

                 DS.14             21 204 GJ       3,881 MW

Sieć nr 2: DS.21               2 656 GJ       0,460 MW

                 DS.22             19 654 GJ       3,695 MW

                 DS.24               2 930 GJ       0,500 MW

c.       ogłaszający przetarg nie dysponuje zestawieniem zakupu ciepła i mocy za okres 01.2014-09.2016. Dane roczne dla poszczególnych sieci z 2013 roku przedstawiają się następująco:

Sieć nr 1:                          25 445 GJ       2,550 MW     

Sieć nr 2:                         31 324 GJ       4,032 MW

d.      ogłaszający przetarg nie posiada planów rozwoju sieci ciepłowniczych,

e.       ogłaszający przetarg nie posiada analiz pracy sieci ciepłowniczych,

f.       ogłaszający przetarg nie posiada programu pracy sieci ciepłowniczych,

g.      ogłaszający przetarg nie posiada planów rozwoju sieci ciepłowniczych na lata 2016-2018.

15.  Praca sieci ciepłowniczej odbywa się w oparciu o aktualną tabelę regulacyjną TAURON Ciepło Sp. z o.o.

16.  a. z uwagi na fakt iż majątek sieciowy stanowi przedmiot dzierżawy od 2014 do chwili obecnej oraz przeznaczony był do sprzedaży Elektrownia Chorzów S.A. nie planowała i nie ponosiła nakładów inwestycyjnych związanych z tym majątkiem,

b. i c. zestawienie awarii/usterek przedstawiają tabele poniżej:

 

Lp.

Rok

Jaka sieć

Opis zdarzenia - lokalizacja

1

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności na kolektorze
CO w komorze

2

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie
 CWU – ul. Wiejska 4 (wymiana rur)

3

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –ul. Wiejska 18 (wymiana rur)

4

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

5

2014

Nr 1

Montaż wymiennika płytowego na potrzeby CWU – ( Awaria cyrkulacji CWU)

6

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2

7

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Wiejska 18

8

2014

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU -
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

9

2014

Nr 1

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
ul. Wiejska 8. W związku z brakiem możliwości naprawy rurociągu CWU na odcinku Wymiennikownia - węzeł ul. Wiejska 8 dokonano zmian w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej polegające na podłączeniu do układu podgrzewu zimnej wody z miejscowego ujęcia.

10

2015

Nr 1

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
 ul. Wiejska

11

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Wiejska (wymiana rur)

12

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 (założenie obejmy naprawczej)

13

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Legnicka – kierunek Przedpole Azoty (wymiana rur)

14

2015

Nr 1

Wymiana  rur CO – ul. Wiejska

15

2015

Nr 1

Wymiana  rur CO (znajdujących się pod drogą dojazdową do biurowca) – ul. Wiejska

16

2015

Nr 1

Awaria cieci CO – ul. Wiejska. Z uwagi na brak zgody na wejście do komory ciepłowniczej nie usunięto awarii.

17

2015

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  w układzie CWU - 
ul. Wiejska 2 Spółdzielnia

18

2015

Nr 1

Awaria zaworu regulacyjnego Danfoss – wymiennikownia Barbara.

 

19

2016

Nr 1

Usunięcie nieszczelności  sieci CO – wymiennikownia Przedpole Azoty (wymiana rur)

 

Lp.

Rok

Jaka sieć

Opis zdarzenia - lokalizacja

1

2014

Nr 2

Usunięcie awarii w układzie sterowania – wymiennikownia ul. Rycerska 10 (wymiana czujnika temp. zewn.)

2

2014

Nr 2

Usunięcie awarii  w układzie CWU –
ul. Lwowska 37 (wymiana zaworu zwrotnego)

3

2014

Nr 2

Wymiana  rur CO w komorze ul. Rycerska

4

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 komora ul. Kościuszki - Kopalnia ( wymiana rur )

5

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 ul. P. Skargi 2 (wymiana rur)

6

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Słowiańska  (wymiana rur)

7

2014

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 teren Elektrociepłowni ELCHO

8

2015

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO – komora
ul. Rycerska

9

2016

Nr 1

Awaria pompy cyrkulacyjnej w wymiennikowni Barbara + nieszczelność  w układzie cyrkulacji CWU – kier. ul. Rębaczy 2. W związku z powyższym dokonano zmian w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej w węźle, polegające na podłączeniu do układu podgrzewu zimnej wody z miejscowego ujęcia.

10

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
ul. Słowiańska (założenie obejmy naprawczej)

11

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności  sieci CO –
 ul. Słowiańska ( wymiana rur )

12

2016

Nr 2

Usunięcie nieszczelności w węźle ciepłowniczym ul. P. Skargi 2 (montaż śrubunku )

 

17.  Zestawienie danych technicznych infrastruktury sieciowej określone w załączniku nr 1 do zapytania, przedstawiają częściowo załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej odpowiedzi oraz zawarte są w treści odpowiedzi i pozostałych danych uzupełniających poniżej. Innymi danymi ogłaszający przetarg nie dysponuje.

 

Pozostałe dane uzupełniające:

18.  Zużycie energii elektrycznej na potrzeby wymiennikowni w okresie 2013-2015:

2013               162 MWh

2014               154 MWh

2015               165 MWh

19.  Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych odbywają się ręcznie we wszystkich lokalizacjach, brak zdalnego odczytu danych.

20.  Ogłaszający przetarg nie posiada danych odnośnie strat ciepła w sieci ciepłowniczych w latach 2014-2015, starty ogółem w roku 2013 wyniosły 14%.

 

 

Data ogłoszenia: 2016-10-10

    Treść ogłoszenia                Specyfikacja      

Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza  przetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503       Chorzów, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza                     przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji:

 

Na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

a)                  działka nr 1471/60, o powierzchni 749 m² (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),\

b)                  działka nr 1472/60,  o powierzchni 1525m² (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych),

c)                   działka nr 1732/59,  o powierzchni 793 m² (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),

d)                  działka nr 1733/59,  o powierzchni 1485 m² (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

łącznej powierzchni 4.552 m2 (słownie: cztery tysięce;pięćset pięćdziesąt dwa metry kwadratowe), objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, stanowi netto kwota 138.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).

Cena wywoławcza obejmuje całość wymienionych działek. Nie dopuszcza się zbycia w trybie przetargu       oddzielnie pojedynczych działek.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 13.840,00 zł (słownie trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych). Wadium uiszcza się w gotówce. Wadium należy wpłacić na konto: mBank SA Katowice 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg Działka nr 1471/60, nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”. w terminie do dnia 4 listopada 2016 r., do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na  kwotę 1.384,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

Termin składania ofert ustala się na dzień 7 listopada 2016 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie Elektrowni Chorzów S.A. względnie przesłać do dnia             7  listopada 2016 r. do godziny 1400 na adres Elektrowni Chorzów S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem –Przetarg Działka nr 1471/60,   nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/59,”.

Licytacja odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Oferty złożone do w/w przetargów winny zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     kopię dowodu wpłaty wadium,

d)    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz      warunkami licytacji,

e)     pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f)   pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g)     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3       miesiące),

h)    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i)   kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j)  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby                upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą wterminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena       wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu         organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie      zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie     zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”.

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia 12 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  32- 3491644 lub 32- 3491624 .

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

 

W Chorzowie.